Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukat Alım İlanı

Kaynak : DPB
İlan Giriş : 24 Ekim 2017 09:18, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukat Alım İlanı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AVUKAT ALIM İLANI

Resmi Gazetede yayımlanan 26/07/2017 tarih ve 30135 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 7. Dereceden 3, 9.dereceden 10 olmak üzere toplam 13 adet kadroya atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alınacaktır.

S.No

Unvan

Sınıfı

Derecesi

Kadro

Sayısı

İl

1

Avukat

AHS

9

1

Ağrı

2

Avukat

AHS

9

1

Bartın

3

Avukat

AHS

9

1

Bitlis

4

Avukat

AHS

9

1

Bursa

5

Avukat

AHS

7

1

Düzce

6

Avukat

AHS

9

1

Elazığ

7

Avukat

AHS

9

1

Erzurum

8

Avukat

AHS

9

1

Karabük

9

Avukat

AHS

9

1

Kırıkkale

10

Avukat

AHS

7

1

Manisa

11

Avukat

AHS

7

1

Niğde

12

Avukat

AHS

9

1

Osmaniye

13

Avukat

AHS

9

1

Zonguldak

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 2016 tarihinde

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre KPSS-P3 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday arasında yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),

d) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen bilgi ve belgeleri bildirmiş olmak.

Adaylar, Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukat Sınavı Başvuru ekranından elektronik ortamda 15/11/2017-24/11/2017 tarihleri arasında başvuracaklardır.

Başvuru esnasında, Başvuru Formu doldurulurken yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesi ile avukatlık ruhsatnamesi aslı ya da kurumca onaylı sureti, özgeçmişin elektronik ortamda eklenmesi gerekmektedir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar başvuru ekranında yer alacaktır. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Bakanlık sorumlu olmayacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) TC kimlik numarası beyanı,

b) KPSS sonuç puanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)

d) Avukatlık ruhsatnamesi,

e) Özgeçmiş,

Başvuru için hazırlanan yardım dokümanları başvuru ekranın altında yer alacaktır.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI:

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Yazılı Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 11inci maddesinde belirtilen sınav konuları),

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü sınav sonucunda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre belirlenecek asil ve yedek adaylardan oluşacak liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ:

Sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınavı Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınavı Komisyonunca en fazla on beş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

DİĞER HUSUSLAR:

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarf-ı nazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başarılı adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

İlan olunur.