Malazgirt Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

11/10/2017 10:51:00
Yazdır

MALAZGİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:

1.1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONEL UNVANLARI

SIRA

NO

TAMZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK

ARANAN ŞARTLAR (EĞITIM)

ALINACAK

SAYI

1

İnnşaat Mühendisi

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

2

Harita Teknikeri

Önlisans 2 Yıllık Fakülte Mezunu

2

1.2) Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki ve genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan adaylar, KPSS(B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınava kabul edilen adaylara yazılı bil dirim yapılır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Malazgirt Belediyesi WEB sayfasından (http://malazgirt.bel.tr/web/) duyurulacaktır. Ayrıca sınava çağırılacak adaylara e posta ile bildirim yapılacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili h ükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

-SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.2) Üniversitel erin "UNVANI İLE İLG İLİ" bölüm ünd en mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

2.3) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden; lisans diploması istenen

pozisyonlar için KPSS-P3, ön lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P93 puan türünden en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

2.4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

2.5) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

2.7) Mühendis alımları: Lisans seviyesinde ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.

Tekniker alımları için: Ön lisans seviyesinde ilgili yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

2.8) Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,

2.9) Adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan adayların sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.

3- ÖZEL ŞARTLAR

3.1) İNŞAAT MÜHENDİSİ:

Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "inşaat Mühendisliği" bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.

Ayrıca;

Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununa hakim olmak, Statik proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak tercih nedeni olacaktır.

3.2) HARITA TEKNİKERİ:

Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Harita Teknikerliği bölümünden önlisans seviyesinde mezun olmak. Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununa hakim olmak, Statik proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarına hakim olmak.

4- BAŞVURU ŞEKLI:

4.1) Adayların; mesai saatleri içerisinde Malazgirt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Büro Memurluğundan temin edilecek iş talep formu ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte, 16/10/2017 20/10/2017 tarihleri arasında Malazgirt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Büro Memurluğuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

4.2) Başvuru esnasında istenecek belgeler:

Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

Mezuniyete ait diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti

İlgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 sonuç belgesi fotokopisi,

Diploma fotokopisi,

Son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf,

Yerleşim yeri belgesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan) ve

Kısa özgeçmişini anlatan belge.

Sağlık Kurulu Raporu

4.3) İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- SÖZLÜ SINAV:

5.1) Sözlü / mülakat sınavı 23/10/2017 tarihleri arasında Malazgirt Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5.2) Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Giriş sınavına her bir pozisyon için kpss puanına göre yapılacak sırlamaya en yüksek puanı ilk 20 aday çağırılacak olup başvuru sayısı 20 adayı geçmemesi durumunda tüm adaylar sözlü mülakat sınavına alınacaktır.

5.3) Sözlü/Mülakat sınavında, Komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanların ortalaması üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5.4) Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, en az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

5.5) Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

5.6) En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

5.7) Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;

a) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden ilgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 puan türünün % 30' u

b) Adayların mesleğe(unvan) ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi sonucu alacakları puanın %3 O ' u,

c) Adayların genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavram, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve özel idare çalışmaları hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu alacakları puanın % 40' 1,

Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5.8) Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Malazgirt Belediye Başkanlığı ilan panosunda ve http://malazgirt.bel.tr/web/ web sitesinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İla nen D u y ur ulu r

MALAZGİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞ TALEP FORMU

Adı ve Soyadı:

Doğum Tarihi ve Yeri(gün, ay, yıl):

T.C. Kimlik No:

Babasının Adı, Mesleği ve Adresi:

Annesinin Adı (varsa mesleği:

Medeni Hali:

Hakkınızda Adli Kovuşturma Yapılıp Yapılmadığı; Adli makamlar tarafından verilmiş bir cezanız bulunup,

bulunmadığı(Tecil Edilmiş olsa dahi belirtiniz) :

Bitirdiğiniz Lise:

Tahsiliniz:

Yüksek Okul veya Fakülteniz:

Telefon:

Hakkınızda bilgi almak üzere referans olarak başvurabilecek Kişiler ve adresleri, telefonları (Asgari üç kişi)

Yukarıdaki beyanlarının gerçeğe uygun ve doğru olduğunu tasdik ederim.

Tarih İmza

Kendi el yazınız ile kısa Özgeçmişiniz:

NOT:

1.Bu form, Malazgirt Belediyesinde açılacak sınavlara katılmak/personel alımına başvurmak isteyen adaylarca doldurulmak üzere düzenlenmiştir.

2.Formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

3.Formda verilen bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde idare, atama yapmamak yetkisini saklı tutar.

Bu ilan 18,972 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
UBER'in trafikten men edilecek olmasını doğru buluyor musunuz?