Türk Eximbank Müfettiş Yardımcılığı sınav ilanı

Türk Eximbank Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

İlan Giriş : 06 Ekim 2017 14:25, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Türk Eximbank Müfettiş Yardımcılığı sınav ilanı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

2017 YILI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankamızda görevlendirilmek üzere, sınav ile 2(iki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bankacılık Alanı için; En az 4 yıllık eğitim veren;Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bölümleri ile denkliği yetkili makamca onaylanan yabancı okullardan mezun olmak,

Bilgi Teknolojileri Alanı için; En az4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Sistem ve Kontrol, Bilgi Teknolojileri bölümleri ile denkliği yetkili makamca onaylanan yabancı okullardan mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS);

Bankacılık Alanı için; KPSSP-28 puan türünden alınacak 1 (bir) kişi için ilgili puan türünden en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 6 ( altı) aday içerisinde bulunmak,

Bilgi Teknolojileri Alanı için; KPSSP-1 puan türünden alınacak 1 (bir) kişi için ilgili puan türünden en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 6 (altı) aday içerisinde bulunmak,

d) İyi derecede İngilizce bilmek; 02 Ekim 2015 tarihinden itibaren girilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce)'ndan veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı'ndan (E-YDS/İngilizce) en az 70 puan veya puan ve dil yeterliği bakımından eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf ) tarafından onaylanan; CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olmak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f) Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya sınav tarihi itibarıyla en az 1 yıl erteletmiş (En erken tecil tarihi 4 Kasım 2018) veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

i) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

j) Sınavın yapıldığı yılın (2017) Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını aşmamış olmak,

k) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak,

3.BAŞVURU

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 2 Ekim 2017 tarihinden 18 Ekim 2017 tarihi saat 17:00'a kadar Bankamız internet sayfası üzerinden 2017 Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarını taşımayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların ve daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Adaylar kurumumuzca açılmış olan;

. Müfettiş Yardımcılığı Bankacılık

. Müfettiş Yardımcılığı Bilgi Teknolojileri

sınavlarından birine başvurabilecektir.

4.SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınav;

. Bankacılık Alanı,

. Bilgi Teknolojileri Alanı

olmak üzere 2 (iki) farklı alanda yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gereklidir.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'ten aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

5.SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

Bankacılık Alanı:

Ekonomi: Makro ve Mikro Ekonomi, Para-Banka ve Kredi (Finansal Piyasalar, Para Politikası Araçları, Para Arzı ve Talebi), Uluslararası Ekonomi (Dış Ticaret Teorisi, Dış Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikası Ekonomik ve Mali Nitelikli Uluslararası Kuruluşlar), Güncel Ekonomik Sorunlar.

Hukuk: Medeni Hukuk, (Başlangıç Hükümleri ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Kıymetli Evrak, Şirketler), İş Hukuku (İş Kanununun Genel Hükümleri ile hizmet akdine ilişkin hükümleri)

Genel Muhasebe, Banka Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri.

Bilgi Teknolojileri Alanı:

Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisliği, İşletim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Mimarisi, Veri Tabanı Sistemleri, Veri Yapıları, İnternet ve Bilgi Güvenliği.

6.YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 4 Kasım 2017 Cumartesi günü "T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü, Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840 Maltepe/İSTANBUL" adresinde saat 10:00' da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce Banka internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup, adayların sınav başvurusu esnasında kurumumuza iletmiş oldukları elektronik posta adreslerine iletilecektir. Ancak, isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Banka internet sitesinde ilan edilecektir.

7.KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asil aday ve aynı sayıda yedek aday Banka internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adayların elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sözlü sınavı kazanan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavını kazanan Müfettiş Yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Bankanın İnsan Kaynakları'na başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar başarı sıralamasına göre çağrılır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı alınacak müfettiş yardımcısı sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, yedek adaylarla birlikte sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asıl aday ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Kazanan asıl ve yedek adayları gösteren liste Banka internet sitesinde ilan edilir.

8.BİLGİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Banka internet sayfası (www.eximbank.gov.tr) ve [email protected] e-posta adresi aracılığıyla edinilebilir.

Adres: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş İnsan Kaynakları, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 19 P.K: 34768 Ümraniye/İSTANBUL

TÜRK EXIMBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.