Türk Eximbank Uzman Yardımcılığı sınav ilanı

Türk Eximbank Uzman Yardımcılığı Sınavı

İlan Giriş : 06 Ekim 2017 14:23, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Türk Eximbank Uzman Yardımcılığı sınav ilanı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

2017 YILI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankamızda görevlendirilmek üzere, sınav ile Uzman Yardımcıları alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bankacılık Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Ticari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölümleri ve Hukuk Fakültesi ile çeşitli fakültelerin Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonomi-İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Bilgi Teknolojileri Yazılım-İş Geliştirme ve Teknolojik Altyapı Alanları için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamca onaylanan yabancı okullardan mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS);

Bankacılık Alanında, KPSSP-14, KPSSP-18, KPSSP-22 veya KPSSP-24 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 310 aday içerisinde bulunmak,

Bilgi Teknolojileri Yazılım-İş Geliştirme Alanında, KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 30 aday içerisinde bulunmak,

Bilgi Teknolojileri Teknolojik Altyapı Alanında, KPSSP-1 puan türünden en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 aday içerisinde bulunmak,

d) İyi derecede İngilizce bilmek; 02 Ekim 2015 tarihinden itibaren girilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce)'ndan veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı'ndan (E-YDS/İngilizce) en az 70 puan veya puan ve dil yeterliği bakımından eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf ) tarafından onaylanan; CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olmak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f) Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya sınav tarihi itibarıyla en az 1 yıl erteletmiş (En erken tecil tarihi 4 Kasım 2018) veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

i) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

j) Sınavın yapıldığı yılın (2017) Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak,

k) Bankamızın daha önceki dönemlerde açmış olduğu Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarında, sözlü sınav aşamasında elenmemiş olmak,

3. BAŞVURU

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 2 Ekim 2017 tarihinden 23 Ekim 2017 tarihi saat 17:00'a kadar Bankamız internet sayfası üzerinden 2017 Uzman Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarını taşımayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların ve daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Adaylar kurumumuzca açılmış olan Uzman Yardımcılığı sınavının;

. Bankacılık,

. Bilgi Teknolojileri Yazılım-İş Geliştirme,

. Bilgi Teknolojileri Teknolojik Altyapı

alanlarından yalnızca birine başvurabilecektir.

Uzman Yardımcılığı sınavına başvuru yapan adaylar, Bankamız tarafından aynı tarihte gerçekleştirilecek olan Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuramaz.

4. SINAV ŞEKLİ

Uzman Yardımcılığı Sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınav;

. Uzman Yardımcılığı Bankacılık Alanı,

. Uzman Yardımcılığı Bilgi Teknolojileri Yazılım-İş Geliştirme Alanı

. Uzman Yardımcılığı Bilgi Teknolojileri Teknolojik Altyapı Alanı

olmak üzere 3 (üç) farklı alanda yapılacaktır.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS puanı aritmetik ortalamasına göre "Alan Notu" hesaplanacak ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır.

Yapılan sözlü sınavda alınan puan ile alan puanı ağırlıklandırılarak adayın nihai başarı puanı belirlenecektir.

Sınav sonuçlarında;

"Alan puan" ağırlığı %60 (KPSS puanı ve yazılı sınav notunun aritmetik ortalaması)

"Sözlü sınav" ağırlığı %40'dır.

5. SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

Bankacılık Alanı: Küreselleşme, Bölgesel Ekonomi, İşletme Yönetimi/Yöneticiliği, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları, Uluslararası İşletmecilik, Örgütsel Davranış, Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Dışı Finansal Kurumlar, Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi, Uluslararası Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Ürünler, Finansal Tablolar ve Finansal Analiz, Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti, İşletme Sermayesi Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Finansman Yöntemleri ve Kaynakları, Portföy Yönetimi ve Risk, Türev Piyasalar ve Ürünler, Sigorta ve Risk, Sigorta Sözleşmeleri ve Sigorta Türleri, Sigortacılık Sektöründe Denetim, Reasürans, Mühendislik Ekonomisi

Bilgi Teknolojileri Yazılım-İş Geliştirme Alanı: Algoritmalar, Veri tabanı Sistemleri, Veritabanı Mimarisi, Nesneye Dayalı Programlama, Veri Yapıları, Katmanlı Mimari, SOA, Proje Yönetimi, Programlama Dilleri ( Java, C#, vb.), SQL, Matematik 1, Matematik 2, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, İşletme Yönetimi/Yöneticiliği, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası İşletmecilik, Lojistik, Bilgisayar Mimarisi, Doğrusal Programlama ve Ağ Modelleri, İş Akışı Modelleme, Sistem Dinamiği, Yazılım Yaşam Döngüsü Süreç Yönetimi (Proje Yönetimi, Analiz, Test vb.)

Bilgi Teknolojileri Teknolojik Altyapı Alanı: İşletim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Ofis Karar Destek Sistemleri, Ofis Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı ve Mimarisi, Sunucu İşletim Sistemleri, Kurumsal Ağ Mimarileri, Ağ ve Sistem Güvenliği, Yedekleme, Veri İletişimi, Senkron ve Asenkron Haberleşme, İnternet Mimarileri, Bilgisayar Ağları, Algılayıcı Ağlar, Kablosuz İletişim Ağları, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Analizi, Sistem Modelleme.

6. YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 4 Kasım 2017 Cumartesi günü "T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü, Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840 Maltepe/İSTANBUL" adresinde saat 10:00' da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, 24 Ekim-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Banka internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup, adayların sınav başvurusu esnasında kurumumuza iletmiş oldukları elektronik posta adreslerine iletilecektir. Ancak, isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Banka internet sitesinde ilan edilecektir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asil aday ve aynı sayıda yedek aday Banka internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adayların elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sözlü sınavı kazanan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavını kazanan Uzman Yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Bankanın İnsan Kaynakları'na başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar başarı sıralamasına göre çağrılır.

Banka, ihtiyaç duyulan kontenjanda sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir ve Bankanın nihai olarak başarılı olan aday sayısından daha az ya da daha çok sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkı saklıdır.

8.BİLGİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın internet sayfası (www.eximbank.gov.tr) ve [email protected] e-posta adresi aracılığıyla edinilebilir.

Adres: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş İnsan Kaynakları, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 19 P.K: 34768 Ümraniye/İSTANBUL

TÜRK EXIMBANK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.