Türkiye Sağlık Enstitüleri Uzman Alım İlanı

Kaynak : DPB
İlan Giriş : 27 Eylül 2017 13:54, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Türkiye Sağlık Enstitüleri Uzman Alım İlanı

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞINDAN İlan No: TÜSEB.2017-3

Başkanlığımıza; 26.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden, aşağıda unvanı, sayısı ve genel nitelikleri belirtilen personel istihdam edilecektir.

Referans

Kodu

Unvanı

Adedi

Aranan Nitelikler

TÜSEB

2017.03-01

Uzman

1

1. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu olmak

2. Kamu ve/veya özel sektörde en az iki yıl iş deneyimi olmak

3. 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak

4. Bu pozisyonda istihdam edilecek aday İstanbul'da istihdam edilecektir.

TÜSEB

2017.03-02

Uzman

1

1. Elektrik -Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Yüksek Lisans sahibi olmak

2. Yazılım alanında en az beş yıl yöneticilik deneyimi olmak

3. 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak

4. Bu pozisyonda istihdam edilecek aday İstanbul'da istihdam edilecektir.

TÜSEB 2017.03-03

Uzman

1

1. Hesaplamalı biyoloji, biyoenformatik, istatistik veya ilgili alanlarda

2. Yüksek lisans derecesi olmak

3. Tercihen hesaplamalı biyoloji, biyoenformatik, makine öğrenimi veya istatistikle ilgili deneyim veya becerileri bulunmak

4. Belirtilen teknolojilerden en az birini iyi derecede bilmek:

a. Java

b. C/C++

c. R

d. Python

e. Perl

f. Unix

5. Yeni nesil dizi (NGS) verileri analizi ve hesaplamalı proteomik alanlarında eneyim kazanmış olmak

6. Yazılımı kullanma, sorun giderme ve öğretme becerileri konularında deneyim kazanmış olmak

7. Büyük ölçekli genetik verilerde (ör. RNA-seq, Exome- seq, ChIP-seq, vb.) deneyim kazanmış olmak

8. 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak

9. Bu pozisyonda istihdam edilecek aday Ankara'da istihdam edilecektir.

1.1- İşin Özellikleri

Personelin Görev Yapacağı Şehirler: İstanbul ve/veya Ankara

Ücret: Ücretler ile diğer mali haklan 6569 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunun belirlediği şekilde ödenir.

Çalışma Süresi: 8 Saat

Çalışma Saatleri: 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen mesai saatleri

2.1- Sınav

Türü: Sözlü (Türkçe ve İngilizce*)

*Sadece belirtilen unvanlar için Sınav Konulan: Aranan niteliklerle ilgili

3.1- İLAN

Yayımlanma Tarihi: 27.09.2017 Son Başvuru Tarihi: 12.10.2017 ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır.

b) Türk Vatandaşı olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sun açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

g) Doktorası olan Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

ğ) Belirtilen yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

Yabancı Dil Tablosu

(Asgari Yabancı Dil Puanlan) GÖREV/SINAV

Hizmet

Grubu

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlan

TOEFL

IBT

FCE

CAE

CPE

Uzman

(Yüksek Lisans Derecesine Sahip)

D

60

55

C

C

C

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT: Test ofEnglish as a Foreign Language Internet-Based Test

TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE: First Certifıcate in English

CAE: Certifıcate in Advanced English

CPE: Certifıcate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

İlana başvuruda bulunmak için referans kodunu ve sözlü sınava katılmak istediğini belirtir bir dilekçe ve ilanda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına şahsen teslim edilmesi zorunludur.

İstenilen Belgeler:

1. İş Başvuru Formu (Başkanlığımıza müracaatta doldurulacak).

2. Diploma aslı veya Noter veya Okul tarafından onaylı örneği.(Diplomanın aslı Başkanlığımıza ibraz edilmesi halinde aslı gibidir yapılacaktır.)

3. (Diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noter veya okul tarafından onaylı örneği).

4. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları Sınavı Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği).

5. Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.

6. Adli Sicil Belgesi.

7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

8. Sağlık Raporu (657/48-7 akıl hastalığı bulunmamak.)

9. Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu için kullanılan dışında.)

10. Özgeçmiş.

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır

Başvuruların en geç 12/10/2017 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapılması

gerekmektedir. Posta veya elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Başvuru tarihini bitimine müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Sözlü sınav tarihi ve yeri www.tuseb.gov.tr adresinden daha sonra duyurulacaktır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜSEB (www.tuseb.gov.tr) web sayfasında ilan edilecektir. Sınav sonuçlan, sınavın bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayınlanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başanlı olan adaylann sınav sonuçlan iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adres : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Sağlık Bakanlığı Yerleşkesi Mithatpaşa cad. No:3 B Blok 6. Kat OdaNo:619

06434 Sıhhiye/ANKARA

http://www.tuseb.gov.tr.

Telefon: 0 312 585 11 94