ÇAYKUR Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Kaynak : DPB
İlan Giriş : 11 Eylül 2017 14:10, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
ÇAYKUR Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAYKUR)

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca sınavla GİH Sınıfı 8 inci derecede istihdam edilmek üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

A- SINAV ŞEKLİ VE TARİHİ: Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak olup sınavlar saat 9.00'da başlayacaktır.

B- SINAV YERİ: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Adres: Müftü Mahallesi, Menderes Bulvarı, 53080-RİZE

C- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2- Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kumullarından birini bitirmiş olmak,

3- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya sağlık durumu açısından elverişli olmak,

5- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

6- Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak atanmasına engel bir hali bulunmamak,

7- Müfettişlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak,

8- ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P48 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda, en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 80 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

9- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ile bilgileri Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştırmış olmak,

D- SINAV BAŞVURUSU

Smav başvurusu; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müftü Mahallesi, Menderes Bulvarı, 53080-RİZE adresine şahsen veya posta ile 24 Ekim 2017 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılabilir. 24 Ekim 2017 tarihinden sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta kaynaklı gecikmelerden Teşekkülümüz sorumlu değildir.

E- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Aday Başvuru Formu, (Teşekkülümüzden veya Teşekkülümüz internet sitesinden -www.caykur.gov.tr- temin edilecektir.)

2- Yüksek öğretim kurumu diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti, (Şahsen yapılacak müracaatlarda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sureti, aslı görülmek koşuluyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanır.)

3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4- 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,

5- Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı fotokopisi,

F- YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava, açıktan atama izni alınmış olan 4 kadro sayısının 20 katı olan toplam 80 aday çağrılacaktır. Başvuru sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, KPSS sonuçlarına göre P48 puan türünden puanı en yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan adaylar da sınava çağrılır. Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 27 Ekim 2017 tarihinde www.caykur.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

G- SINAV GİRİŞ BELGESİ

Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların sınav giriş belgeleri, başvuru formunda belirttikleri adrese posta ile gönderilecektir. Sınava bu belgenin aslı ile birlikte nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

H-SINAV KONULARI

1- Hukuk

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku (Genel Esaslar).

2- İktisat

İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi), Güncel Ekonomik Sorunlar, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

3- Maliye

Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları, Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları.

4- Muhasebe

Genel Muhasebe, Sınai Muhasebe, Bilanço Analiz ve Teknikleri.

I- DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe) itibariyle 100 üzerinden en az 60 puan alınması ve bütün sınav konularından oluşacak not ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir.

Yazılı sınav sonuçları Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.caykur.gov.tr) yayımlanır. Ayrıca yazılı sınavda başarı gösteren adaylar iadeli taahhütlü bir mektupla yeri, günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir.

i- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarılı olduğu tespit edilen adaylar belirlenen boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde geçerli bir mazeret olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

İlan olunur.