Sivas İmranlı SYDV Personel Alım İlanı

06/09/2017 18:33:00
Yazdır

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 Büro Görevlisi olmak üzere iki personel alacaktır. Başvurular 05.09.2017 - 20.09.2017 tarihleri arasında https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx adresinden yapılacak olup başvuru şartları haberin devamında yayınlanmıştır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

İmranlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 04/05/2012 tarih ve 2012/09 sayılı kararı ile Vakfımızda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu'nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek üzere "Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak 1(bir) personel alınacaktır.

1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi :Daimi (4 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 1 (bir) Kişi

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8) -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

11) Adaylar Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi alımı ilanlarından yalnızca birisi için başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİNDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR(1 KİŞİ)

1-Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari, Bilimler Fakültesi ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2016-2017)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) İlçemiz sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak ya da İmranlı nüfusuna kayıtlı olmak ,

6) İyi derecede bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak,

7) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, fiili olarak araç kullanabiliyor olmak, seyahat özrü olmamak,

8)Vakfın muhasebe iş ve işlerini yürütecek derecede muhasebe bilgisine sahip olmak,

4- MÜLAKATA ÇAĞRILMASI UYGUN GÖRÜLEN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da ilişiğinin olmadığına dair belge aslı,

2) Sağlık kurulu raporu, (sınavı kazananlardan)

3) Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

4)Özgeçmiş( Adayların kendi el yazıları ile yazılmış olması ve mektubunda doğum yeri , doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.

5) Sürücü belgesi

6) İkametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği,

7)Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan belgesi,(2016-2017)

8)Varsa Bilgisayar sertifikası

9)Diploma aslı ile birlikte fotokopisi

10)Sabıka kaydı,

11) Fotoğraf 4 adet

12) Personel işe giriş bilgi formu,

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir. Fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER -Sınava Başvurular

1- Sınava Başvurular http ://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx adresinden elektronik ortamda 05/09/2017- 20/09/2017 tarihleri arasında Saat 24 :00'a kadar müracaat edeceklerdir. .

2- http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının beş katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.

3-Mülakat tarihi mülakata hak kazananlar belli olup, güvenlik soruşturmasından sonra mülakata çağrılacaktır.

4- Mülakata girmeye hak kazanan adaylar İmranlı Kaymakamlığı (http://www.imranli.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat tarihi daha sonra belirlenecektir.

5- Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. .

6- Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı için mülakat sınavı sonucu alınan notun %60'ı ile Geçerli KPSS P3 puan türünden alınan notun %40'ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi olarak 1 asil 1 yedek, aday tespit edilecektir.

7- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

8-29 Ekim 2016 tarih ve 29872 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya alınacak tüm memurlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getirildiğinden ; kurumumuzca , mülakatı kazanan adayların güvenlik ve /veya arşiv araştırması yapılacaktır. Yapılacak güvenlik ve / veya arşiv araştırması olumsuz çıkan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi işe başlatılmayacaklar ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES : İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı Kat:1 TELEFON : 0346 8612008 FAX : 0.3468613399

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi İmranlı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.imranli.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 5 iş günü(27 Eylül 2017 tarihine kadar) içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

8- DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

İmranlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 04/05/2012 tarih ve 2012/09 sayılı kararı ile Vakfımızda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu'nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek üzere "Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak 1(bir) personel alınacaktır.

1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi :Daimi (4 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı : Büro Görevlisi 1 (bir) Kişi

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8) -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

11) Adaylar Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi alımı ilanlarından yalnızca birisi için başvuru yapabilir.

BÜRO GÖREVLİSİNDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR(1KİŞİ)

1-Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2016-2017)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) İlçemiz sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak ya da İmranlı nüfusuna kayıtlı olmak

6) İyi derecede bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak,

7) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, fiili olarak araç kullanabiliyor olmak, seyahat özrü olmamak,

8)Vakfın muhasebe iş ve işlerini yürütecek derecede muhasebe bilgisine sahip olmak,

4- MÜLAKATA ÇAĞRILMASI UYGUN GÖRÜLEN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da ilişiğinin olmadığına dair belge aslı,

2) Sağlık kurulu raporu, (sınavı kazananlardan)

3) Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

4)Özgeçmiş( Adayların kendi el yazıları ile yazılmış olması ve mektubunda doğum yeri , doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.

5) Sürücü belgesi

6) İkametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği,

7)Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan belgesi,(2016-2017)

8)Varsa Bilgisayar sertifikası

9)Diploma aslı ile birlikte fotokopisi

10)Sabıka kaydı,

11) Fotoğraf 4 adet

12) Personel işe giriş bilgi formu,

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir. Fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER -Sınava Başvurular

1- Sınava Başvurular http ://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx adresinden elektronik ortamda 05/09/2017- 20/09/2017 tarihleri arasında Saat 24 :00'a kadar müracaat edeceklerdir.

2- http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının beş katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.

3-Mülakat tarihi mülakata hak kazananlar belli olup, güvenlik soruşturmasından sonra mülakata çağrılacaktır.

4- Mülakata girmeye hak kazanan adaylar İmranlı Kaymakamlığı (http://www.imranli.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat tarihi daha sonra belirlenecektir.

5- Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. .

6- Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı için Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60'ı ile Geçerli KPSS P3 puan türünden alınan notun %40'ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan Büro Görevlisi olarak 1 asil 1yedek, aday tespit edilecektir.

7- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

8-29 Ekim 2016 tarih ve 29872 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya alınacak tüm memurlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getirildiğinden ; kurumumuzca , mülakatı kazanan adayların güvenlik ve /veya arşiv araştırması yapılacaktır. Yapılacak güvenlik ve / veya arşiv araştırması olumsuz çıkan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi işe başlatılmayacaklar ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES : İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı Kat:1 TELEFON : 0346 8612008 FAX : 0.3468613399

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi İmranlı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.imranli.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 5 iş günü (27.09.2017 tarihine kadar) içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

8- DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Bu ilan 11,801 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
UBER'in trafikten men edilecek olmasını doğru buluyor musunuz?