Beylikdüzü Belediyesi müfettiş yardımcısı alım ilanı

Beylikdüzü Belediyesi, sınav ile 3 Müfettiş Yardımcısı alacak

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 06 Eylül 2017 07:07, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Beylikdüzü Belediyesi müfettiş yardımcısı alım ilanı

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan 3 adet G.İ.H. sınıfı 6. derecedeki Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav; 13 Kasım 2017 tarihinde Pazartesi günü saat:11.00 de Beylikdüzü Belediyesi Özgecan Aslan Kültür Merkezinin (Marmara Mahallesi Bahadır Sokak No: 2 İhlas 1 konutları karşısı Beylikdüzü-İstanbul) 2. katında bulunan konferans salonunda yapılacaktır.

2 - SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'nci maddesindeki genel şartları taşımak.

b) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Sınav tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Görevin yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

d) ÖSYM tarafından; 21-28 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (A) Grubunda (KPSS P48) puan türünden 75 ve daha yukarı puan almış olmak.

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

f) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip olmak.

3 - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Beylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya www.beylikduzu.bel.tr internet adresinden temin edilebilir.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti.

c) Yurt Dışı Mezuniyetlerde Denkliğin YÖK tarafından onaylandığına dair belgenin aslı ya da onaylı sureti.

ç) Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti

d) T.C kimlik no'lu nüfus cüzdanının onaylı sureti.

e) 4.5x6 cm ebatlı 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş)

f) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.

g) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi olmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan.

h) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyan.

4 - SINAV BAŞVURUSU:

Adayların; 11-26 Eylül 2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen veya Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (www.beylikduzu.bel.tr) yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle; online veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 26 Eylül 2017 tarihinde mesai bitiminden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen yapılan başvurularda başvuruda istenen belgelerin aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda ise evraklar noter onaylı olarak kabul edilecektir.

5 - SINAV KONULARI:

A - Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esasları), İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku (Genel Esasları ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esasları ve Ayni haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esasları), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Mahkemesi Hukuku (Genel Esasları), İş Hukuku (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bağlı Mevzuatlar), Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel Olarak AB'nin kuruluşu, Yapısı, Organları ve Yerel Yönetimlerle İlgili Temel Bilgi).

B - İktisat: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.

C - Maliye: Maliye Teorisi( Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi) Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi(Genel Esaslar).

Ç - Muhasebe: Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi.

D - Mahalli İdareler Mevzuatı: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.

E - Kamu Mevzuatı: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu ile bağlı mevzuatı, 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bağlı mevzuatı,1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu.

F - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Konu başlıkları altında bulunan seçeneklerden oluşturulacaktır.

6 - SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE SINAV İLANI:

Yazılı sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama yapılacak boş kadro sayısının, yirmi (20) katı kadar sayıdaki toplam 60 (altmış) aday çağırılacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 (altmış) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 60 (altmış) aday giriş sınavına alınacaktır. 60. sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 17 Ekim 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (www. beylikdüzü.bel.tr) ve Büyükşehir Mah. Enver Adakan Cad. No:2 adresinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Ana Hizmet Binasının girişindeki ilan panosunda duyurulacaktır.

7 - GİRİŞ BELGESİ:

Her adaya, Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından fotoğraflı ve onaylı 'Sınav Giriş Belgesi' verilecektir. Ayrıca kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgelerinden herhangi birinin ibrazı da zorunludur. Adayların 'Sınav Giriş Belgesini' sınavdan önce almaları gerekmektedir. Geç gelenler ile Sınav Giriş Belgesi ve kimlik belgesi ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav başvuru formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile yetkililer tarafından yapılacak kontrol sonucunda KPSS sonuç belgesinde tahrifat yaptığı anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

8 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

a) Yazılı sınavda her soru grubu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her soru grubundan en az 60 puan alınması ve bu grupların not ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

c) Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır.

9 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı sınavı kazanan adayların, başarı sırasını ve sözlü sınavının yapılacağı yeri, gününü ve saatini gösterir liste, 22 Kasım 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin İlan Panosunda ve www.beylikduzu.bel.tr internet adresinde ilan edilir.

Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.

10 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte mücbir sebepler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda, adayların genel olarak; hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile muhakeme ve algılama yeteneği, ifade yeteneği, genel kültür, tavır, hareket gibi şahsi kişisel nitelikleri göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70'den az olmaması gerekir.

11 - GİRİŞ SINAV NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI:

Müfettiş Yardımcılığına giriş sınav puanı: yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını kazanmış sayılmak için sınav puanının 70'ten az olmaması gerekir. Sınavı kazananların durumu; Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Giriş sınavı puanının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda giriş sınavını kazanan adayların listesi, başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asil ve yedek olacak şekilde Beylikdüzü Belediyesi ilan panosunda ve web sayfasında (www.beylikduzu.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.

12 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ:

Yazılı veya sözlü sınav sonuçlarına itiraz: Sınavın ilan edildiği tarihten başlamak üzere beş (5) iş günü içinde Sınav Kurulu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve itiraz eden aday/adaylara yazılı olarak bildirilir.

13 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA:

Sınavda başarılı olan adaylara gerekli tebligatlar yapılır. Kazanan adayların tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içinde atamaları yapılmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Sınavı kazanan adaylar; bu süre içinde müracaat etmemeleri durumunda haklarını kaybederler ve yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

İlan olunur.