Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Ağustos 2017 08:49, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

1 - GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

ÜNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

Avukat

AHS

6

1

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, asgari 60 (altmış) puan almış olmak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d) Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az bir yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak. Bu çalışma süresini gösterir belgeyi vermek.

1 - Serbest avukatlar için vergi dairesinden alınacak onaylı vergi açılış kayıt belgesi.

2 - Şirket veya başka bir avukatın yanında sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigortalı hizmet belgesi ile çalıştığı yerde avukatlık yaptığına dair onaylı belge.

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Sınava başvuru şahsen yapılacaktır.

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, http://personel.bilecik.edu.tr web sitemizden temin edecekleri Avukatlık Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri forma ekleyeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

b) Üç adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ayda çekilmiş olacak)

c) KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı.

ç) Özgeçmiş.

d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

e) Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az bir yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak. Bu çalışma süresini gösterir belgeyi vermek.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı / BİLECİK - 0 228 214 1087

Başvuru Tarihleri : 10/08/2017 - 24/08/2017

Başvuru Değerlendirmesi Sonucu

Açıklama Tarihi : 28/08/2017

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 11/09/2017 Saat: 10:00

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 26/09/2017 Saat: 10:00

(1) Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 10/08/2017 - 24/08/2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

(3) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup,

başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet sayfasından yayımlanacaktır.

NOT: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı giriş sınavına çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet sayfasında duyurulacaktır.

4 - YAZILI SINAV KONULARI

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

j) 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat.

5 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

6 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Yazılı Sınav Konularına (4.maddede belirtilen) ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

7 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

8 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9 - ATANMA İŞLEMLERİ

Atamadan önce istenecek belgeler

(1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

Avukat kadrosuna atanma

(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62'nci ve 63'üncü maddeleri uygulanır.