Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Ağustos 2017 08:45, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 3 adet 7'nci dereceden Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır.

(İngilizce) Mütercim Tercümanlık bölümü mezunlarından 2 (İki), (Fransızca) Mütercim Tercümanlık Bölümü Mezunlarından 1 (Bir) kişi olmak üzere toplam 3 (Üç) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının "İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Fransızca Mütercim Tercümanlık" bölümlerinden mezun olmak.

- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden asgari 80 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.

- Sınav tarihine kadar geçerliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) (İngilizce) ve Fransızca dillerinden en az (A) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak

- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak

şartları aranır.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

- Başvurular www.ormansu.gov.tr internet adresinden 21.08.2017 - 11.09.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Adaylar başvuru sırasında KPSS Sonuç Belgesi, YDS Sonuç Belgesi, Mezuniyet Belgesi ve var ise bunlara ait Denklik Belgelerini sistem üzerinden ekleyeceklerdir.

- Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste 12.09.2017 tarihinde ilan edilecektir.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların aşağıda sıralanan belgeleri 11.09.2017-15.09.2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Beştepe / ANKARA adresindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler sebebiyle zamanında ulaştırılamayan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Elektronik ortamda yapılacak başvuru sonucunda çıktısı alınarak imzalanacak Başvuru Formu,

b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 25.09.2017 - 03.10.2017 tarihleri arasında en geç sınav saatinden yarım saat önce mesai saatleri içerisinde Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Beştepe / ANKARA adresindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:

- Avrupa Birliği (Tarihi, Kurumları, Politikaları)

- Uluslararası Kurumlar

- Temel Hukuk Bilgisi

- Uluslararası Hukuk

- Çeviri (Türkçe'den yabancı dile ve yabancı dilden Türkçe'ye sözlü ve yazılı çeviri)

konularından soru sorulacaktır.

İkinci dil olarak Arapça bildiğini belgelemek tercih sebebi olacaktır.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav, 03.10.2017 tarihinde saat 09:30'da Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 - DEĞERLENDİRİLME:

Değerlendirme Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Adayların Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe - Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

8 - İTİRAZ:

Yarışma sınavı sonuçlarının açıklanmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresi içinde ve usule uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

7252/1-1