İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşemli Bilişim Personeli Alım İlanı

17/07/2017 17:15:00
Yazdır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 1 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2016 KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli

ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en

az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki

tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi

olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf

askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. Sistem Uzmanı 1.1. Linux Sistem Uzmanı (2 Kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

3. Çok sunuculu ortamda (en az 50 fiziksel veya sanal), sunucu kurulum, bakım, güncelleme,

iş sürekliliği faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip olmak,

4. Farklı teknolojik ortamların birlikte çalıştırılması, mevcut ortamın incelenmesi ve raporlanması olası problemlerin çözüm önerilerini üretecek yeteneklere sahip olmak,

5. Red Hat Enterprise Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak,

6. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. İkinci, üçüncü katman ve uygulama katmanı güvenlik yazılımları (arptables, iptables, firewalld, tcp-wrappers, xinetd vs.) konusunda bilgi sahibi olmak,

8. Red Hat Enterprise Linux sunucu sistemlerinin gerektiğinde Microsoft Active Directory yapısı ile entegrasyonunu sağlayabilecek bilgiye sahip olmak,

9. Depolama sistemleri (storage), mantıksal hacim yönetimi (LVM), RAID, snapshot ve SAN Switch yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

10. Red Hat Enterprise Linux üzerinde GFS2 paylaşımlı dosya sistemi kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak

11. Red Hat Enterprise Linux sunucu ortamları için kümeli (Cluster) ve yüksek erişilebilir (High Available) servisler konusunda tecrübeli olmak,

12. Çekirdek temelli sanallaştırma (KVM) teknolojileri konusuna hakim olmak,

13. Linux işletim sisteminin ağ yetenekleri konusunda tecrübeli olmak ve gerektiğinde

yönlendirici cihaz ya da anahtarlama cihazı olarak yapılandırma bilgisine sahip olmak,

14. Sistem yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek adına; kabuk programlama (BASH scripting), PERL, PHP ya da Expect dilleri ile betik yazma konularından en az ikisine hakim olmak,

15. Açık anahtar altyapısı (PKI), SSL, TLS, ve bunların farklı protokollerle (http, ftp,smtp, imap, ldap vs.) entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

16. PostgreSQL ve MySQL veritabanı sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve kayıt takibi konularında tecrübeli olmak ve bunların yanında PL/SQL bilgisine sahip olmak,

17. Açık kaynak Ext ve XFS dosya sistemlerinin performans yapılandırmaları konusunda tecrübeli olmak,

18. Ağ üzerinden paylaşımlı dosya sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

19. Openstack ile özel bulut ortamları kurma ve yönetme konusunda tecrübe sahibi olmak,

20. Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

RHCE (Red Hat Certified Engineer) Sertifikası

21. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih

sebebidir.

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) 2016 KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

f) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)

g) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

i) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

j) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS

P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70

(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi

ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 04.08.2017 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi

b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl)

c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

ç) Bilgisayar Ağları

d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)

e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar

V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

VI. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre

istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde

tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz - Aralık 2017 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 5.011,63 TL) 'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme

yapmaya yetkilidir.

Bu ilan 7,798 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?