Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

14/07/2017 17:51:00
Yazdır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ) ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu. edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

-

-

-

1

1

Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Yem
azınlıklar kavramı ve Avrupa'daki göçmenler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SU ÜRÜNLERİ AV. VE İŞL.TEK.

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

1

-

-

-

-

Hayalet avcılık, uzatma ağlan seçiciliği ve sepet balıkçılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİL.

DENİZ BİYOLOJİSİ

1

-

-

-

-

Plankton-su kalitesi ilişkileri ve biyolojik modelleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

KLİNİK BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

-

-

-

1

5

Periodontoloji alanında uzmanlığını almış olmak. Şizofreni ve periodontal hastalık ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

-

-

-

1

3

Ortodontik diagnozda dijital modellerin doğruluğu ve Türkiye'deki genç popülasyonda görülen antropometrik normlar ve yüz
oranları karşılaştınlması üzerine çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBER.VE PSİ.DANIŞMAN.

-

-

-

1

4

Üstün yetenekliler ile psikolojik danışına ve üstün yeteneklilerin eğitimi ve psikolojik danışma ve rehberlikte öfke ve madde
bağımlılığını önlemeye ilişkin çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

COĞRAFYA

BEŞERİ COĞRAFYA

1

-

-

-

-

Arazi kullanımı, kırsal göç, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında çalışmalar yapmış olmak

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

-

-

-

1

4

Çeviri öğrencilerinin çeviri edinçlerinin ölçülmesi, çeviri edinci ve kalitesinin bilgisayar destekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi
alanında çalışmalar yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

-

-

-

1

5

Edebiyat eleştirisi, kuramları ve Türk edebiyatında sömürgecilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZ.FİZ.

1

-

-

-

-

Plazma ve kimyasal buhar biriktirme yöntemleriyle polimer ince film ve nano parçacıkların üretimi; gaz sensörü, biyo-sensör.
biyomedikal ve organik güneş pilleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SERAMİK VE CAM

SERAMİK

-

1

1

-

-

Çevresel sanat ve ekolojik sanat konulannda çalışmalar yapmış olmak ve Doçentlik ünvanını Tasarım alanında almış olmak.

SERAMİK VE CAM

SERAMİK

-

-

-

1

4

Kimlik-bellek konulannda ve seramik dijital baskı teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

LETİŞİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

RADYO, SİNEMA VE
TELEVİZYON

SİNEMA TELEVİZYON

-

-

-

1

2

Uzun metrajlı 3D dijital animasyon üretim süreçleri üzerine çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

1

-

-

-

-

iskemi-reperfüzyon hasarı konusunda deneysel çalışmalar yapmak, hepatobilier cerrahi alanında yurt dışı deneyimi olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

-

-

-

1

1

Temporal lop epilepsili hastalarda kantitatif EEG ve manyetik rezonans spektroskopi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

-

-

-

1

1

Uyku hekimliği sertifikası olmak ve multipl skleroz konusunda çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

-

-

-

1

1

Yoğun bakım hastalannda, akut böbrek yetmezliği erken tanısında sistatin-c ve NGAL ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

-

-

-

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Anatomi uzmanlık eğitimi almış olmak (TUS).

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HAST. VE DOĞUM

-

-

-

1

1

Jinekolojik tubal lezyonlann saptanmasında SEE-FIM protokol ve klasik metodun karşılaştınlması konusunda çalışma yapmış
olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

-

-

-

1

2

Serviks karsinomunda immunohistokimyasal inceleme ve myeloperoksidaz gen polimorfizmi konusunda çalışmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ

1

-

-

-

-

Aile Hekimliği uzmanı olmak ve çocuğa yönelik şiddet konusunda araştırma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS.

-

-

-

1

1

Çocuk nöroloji yan dal uzmanı olmak ve flask paralizi konusunda çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

PSİKİYATRİ

-

-

-

1

1

Şizofreni hastalannda elektrofizyolojik ve nöropsikolojik ölçümlerin şizofreni hastalarının yakınları ve normal kontrollerle
karşılaştınlması konusunda çalışma yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SEYAHAT İŞL.VE TUR.REH.

SEYAHAT İŞL.VE TUR.REH.

-

-

-

1

5

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
doktoralı olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIM EKONOMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

1

-

-

-

-

Tarımsal üretimde kaynak kullanım etkinliğinin analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TARIM EKONOMİSİ

TARIM POLİTİKASI VE YAYIM

1

-

-

-

-

Türkiye'de uygulanan tarım politikalan, kırsal kalkınma politikaları ve Avrupa Birliği tanm politikaları konularında ulusal ve
uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ZOOTEKNİ

HAYVAN YETİŞTİRME

-

-

-

1

2

Hayvan Yetiştirme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda infeksiyöz ve paraziter hastalıklar
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

HEMŞİRELİK

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRE.

-

-

-

1

3

İç Hastalıklan Hemşireliğinde doktora yapmış olmak. Nörolojik hastalıklar konusunda yayın ve proje yapmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK EKONOMİSİ

1

-

-

-

-

Doktorası ve doçentliği finansman alanında olmak.

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GASTRONOMİ VE MUT.SAN.

GASTRONOMİ VE MUT.SAN.

-

-

-

1

4

Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme Eğitimi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi alanlarından birinde
yapmış olmak.

AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

FİNANS BANKACILIK VE SİGOR.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

-

-

-

1

5

Bağımsız denetim konusunda doktora yapmış ve bu konuda çalışma yapmış olmak.

ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ELEKTRİK VE ENERJİ

ELEKTRİK

-

-

-

1

5

Katkılı CdO, CuO ince filmlerin ultrasonik spray pyrolysis ile üretimi ve karakterizasyonu konusunda doktora yapmış olmak,
inorganik yarıiletkenlerin üretimi ve karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MALZEME VE MAL.İŞL.TEK.

MOBİLYA VE DEKORASYON

-

1

1

-

-

Orman Endüstri Mühendisliği anabilim dalı odun mekaniği ve teknolojisi alanında doktora yapmış olmak. Ahşap malzemede
tahribatsız muayene, x-ray densitometri ve görüntü analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MOTORLU ARAÇ.VE ULAŞ.TEK.

SUALTI TEKNOLOJİSİ

-

-

-

1

4

Akarsu ekolojisi, tatlı su makroomurgasızlan: Chironomidae ve oligochaeta taksonomisi ve ekolojisi hakkında çalışmalar
yapmış olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ

-

-

-

1

4

Uzaktan algılama va arazi kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ

-

-

-

1

5

Bitki anatomisi ve renk analizleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bu ilan 8,067 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?