Orman ve Su İşleri Bakanlığı Avukat Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Temmuz 2017 08:19, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Avukat Alım İlanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AVUKATLIK SINAVI DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam 7 (yedi) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır.

BİRİMİ

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

Merkez Teşkilatı

Hukuk Müşavirliği

Avukat

AH

9

3

Taşra Teşkilatı

1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Avukat

AH

7

1

Taşra Teşkilatı

3. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa)

Avukat

AH

7

1

Taşra Teşkilatı

13. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)

Avukat

AH

7

1

Taşra Teşkilatı

15. Bölge Müdürlüğü (Malatya)

Avukat

AH

7

1

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak,

3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

4) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,

5) Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2 - BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ:

- Başvurular 04/08/2017 tarihinde başlayıp, 14/08/2017 tarihinde saat 18:00'de sona erecektir.

- Yarışma Sınavına başvuru, Orman ve Su İşleri Bakanlığının www.ormansu.gov.tr sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların başvuru formunun çıktısını imzalayarak, posta yoluyla veya elden bu duyurunun "İletişim Bilgileri"nde belirtilen adrese teslim etmeleri veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı 14/08/2017 tarihi saat 18:00'e kadar ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Söz konusu başvuru formunu bu duyuruda yer alan "İletişim Bilgileri"nde belirtilen adrese göndermeyen veya imzasız olarak gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca askerliğini yapmamış erkek adayların askerlik durumunu gösteren güncel belgeyi de başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

- Müracaat tarihinden önce yapılan başvurular ile elektronik ortamda yapılmadan posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, (KPSS P3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ile diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ve avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Bakanlıkça ya da noter onaylı örneğinin en geç 08/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar posta yoluyla veya elden bu duyurunun "İletişim Bilgileri"nde belirtilen adrese teslim etmeleri veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmaları gerekmektedir.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların, mesai saatleri (9:00 - 18:00) içerisinde ve en geç sınav saatine kadar aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ceza Yargılama Usulü ve İdari Yargılama Usulü konularındaki bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili bilgi düzeyleri,

değerlendirilmek üzere Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, yukarıda belirtilen (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav, 18/09/2017 tarihinde saat 9:30'da Alpaslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

6 - DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Giriş sınavı başarı puanı; KPSS P3 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alpaslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe/ANKARA adresindeki merkez binasında ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Yarışma Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GÖREV YERLERİ VE ATAMA USULÜ:

Giriş sınavında başarılı olup, ataması yapılacak olan adayların görev yapacağı yerler yukarıdaki listede belirtilmiş olup, atamalar başarı sırasına göre 1 inci sırada yer alan adaydan başlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiş hakkı tanınacaktır. Söz konusu tercih işlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adayların çeşitli sebepler ile tercih işlemine bizzat katılamamaları durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. Becayiş hakkını kullanmak isteyen adaylara tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde becayiş yapma hakkı tanınacaktır.

Adres:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Hukuk Müşavirliği

Alpaslan Türkeş Caddesi No: 71 (06560) Beştepe/ANKARA

Tel: 0 312 207 51 41

İlanen duyurulur.