Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 48 personel alacak.
15/06/2017 09:33:00
Yazdır

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasma İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların başvurularım en geç 29/06/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NİTELİK

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

100

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Hematoloji ve Romatoloji Servislerinde deneyimi olmak

3- Temel düzey Psikolojik Bakım kursu almış olmak.

4-iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

101

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Genel Cerrahi Klinik deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

102

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Enfeksiyon Hastalıkları Klinik deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

103

Diğer Sağlık Personeli

2

1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Basamak Anestezi Yoğun Bakım deneyimi olmak

3- invaziv Monitörizasyon ve Mekanik Ventilasyon kullanımda deneyimli olmak

4-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

104

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Dönor ve Teröpatik Aferez Merkezinde deneyim sahibi olmak

3- Kök hücre toplanması konusunda deneyim sahibi olmak

4-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

105

Diğer Sağlık Personeli

1

1- Üniversitelerin Psikoloji Lisans Programından mezun olup, en az 5 yıldır

üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Poliklinik deneyimi olmak

106

Sağlık

Teknikeri

1

1- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(Önlisans) Radyoloji Bölümü Mezunu

olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Anjio Laboratuvarı deneyimi olmak

3- EPS(Elektro Fizyolojik Çalışma) deneyimi olmak

4- İcap usulü ile çalışmaya engeli bulunmamak.

5- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

107

Sağlık

Teknikeri

1

1- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(Önlisans) Anestezi Bölümü Mezunu

olup en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Ameliyathane deneyimi olmak

3- İleri Yaşam desteği kursu almış olmak.

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

108

Hemşire

4

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Acil Servis deneyimi olmak

3-Travmalı Hastaya Yaklaşım Konusunda,

4- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

109

Hemşire

4

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Yoğun Bakım deneyimi olmak

3- iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

110

Hemşire

5

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Düzey Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi deneyimi olmak

3- Bebek Dostu Hastane, İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

111

Hemşire

8

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Cerrahi Bilim Dalı Kliniklerinde deneyimi olmak

3- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

112

Hemşire

12

1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Dahili Bilim Dalı Kliniklerinde deneyimi olmak

3- iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

113

Hemşire

3

1- Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Düzey Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi deneyimi olmak

3- Bebek Dostu Hastane, İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

114

Hemşire

3

1-Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

Ortaöğretim mezunlan için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puam değerlendirilecektir. Önlisans mezunlan için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puam değerlendirilecektir

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar Aranır.

Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarmdan mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağma gelmemiş bulmamak.

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasma engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

3) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacakta.

İstenilen Belgeler;

Başvuru Formu

1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştaılacak)

Askerlik Terhis Belgesi (Erkek Adaylar için)

Sağlık B ey am

Adli Sicil kaydının bulumnadığma dair yazılı belge veya beyam Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi 2016 KPSS sınav sonuç belgesi Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvurulacak ilgili ünvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK Prim Dökümü Kurs ve eğitimlerin alındığına dair belgeler

Bu ilan 71,650 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?