Gaziantep Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Haziran 2017 09:14, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gaziantep Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca (sözlü sınav yöntemi ile) Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 4 (Dört) adet Avukat alınacaktır.

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AH

6

4

1 - BAŞVURU ŞARTLARI

a. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

d. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP3 puan türünden) girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak,

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

3. www.turkiye gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulamasının çıktısı

4. Bir adet vesikalık fotoğraf

5. KPSS (B) sonuç belgesi

6. Avukatlık ruhsatnamesinin fotokopisi

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı GAZİANTEP 0342 317 13 09

Başvuru Tarihleri

15.06.2017 - 30.06.2017

Başvuru Değerlendirmesi Sonucu Açıklama Tarihi

10.07.2017

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 17 Temmuz 2017 Saat: 14:00

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 15 Haziran 2017 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://www.gantep.edu.tr/ internet sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adayların, KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralaması yapılacak ve ilk 20 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.gantep.edu.tr) duyurulacaktır.

4 - SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat.

5 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü Sınavda adaylar;

a. Sınav Konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4'üncü fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl ve bir yedek aday belirlenecek ve Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.gantep.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2 - Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde KPSS puan sıralaması sonuçları ile sözlü sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili kurulca yönetmelikte belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılır.

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8 - ATANMA İŞLEMLERİ

1 - Avukat kadrosuna atama işlemleri Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği'nin 18. maddesinde belirtilen hükümler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre yapılacaktır.