Çukurova Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Mayıs 2017 09:01, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Çukurova Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 2 (iki) adet avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adet

Avukat

A.H.S.

7

1

Avukat

A.H.S.

8

1

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A) GENEL ŞARTLAR:

a - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b - 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d - Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a - Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilebilir.)

b - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

c - 3 adet vesikalık fotoğraf

d - KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu çıktısı

e - Özgeçmiş

f - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

- Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

- Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 12.06.2017 Tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaylardan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır. Sınav için öngörülen süre içinde yapılan başvuruları inceleyerek, adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.cu.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Sınavda adaylar;

a - Aşağıda V. Maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e - Genel yetenek ve genel kültürü,

f - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecekler. Sınav sonuçları Üniversitemiz www.cu.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

4 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaylardan başlanarak belirlenir. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSS P3 puanı yüksek olan aday, sıralamada üstte yer alır. Adaylar, sınav kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli (50) puan, diğer şıklarda yazılı özelliklerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

5 - SINAV KONULARI:

a - Anayasa Hukuku

b - Medeni Hukuk

c - Borçlar Hukuku

d - Ticaret Hukuku

e - Medeni Usul Hukuku

f - İcra ve İflas Hukuku

g - İdare Hukuku

h - İdari Yargılama Hukuku

i - Ceza Hukuku

j - Ceza Usul Hukuku

k - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

6 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR:

a - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

b - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

c - Sınavda yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

d - Duyuru tarihinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır.

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:

a - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

b - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8 - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ:

a - Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler avukat kadrosuna atanırlar.

b - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

c - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmez.

d - Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. Maddesi hükümleri uygulanır.