Diyanet İşleri Başkanlığı Naklen Tekniker Alım İlanı

12/04/2017 10:59:00
Yazdır

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) "Te knike r" alımı yapılacaktır.

M Ü N H A L K A D R O L A R I N

BULUNDUĞU YER

UNVANI

SINIFI

ADEDİ

Merkez Teşkilatı

Tekniker

T.H.S

5

Taşra Teşkilatı

Tekniker

T.H.S

31

T O P L A M

36

I- Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Duyuru eki tablo-2 ve tablo-3'de yer alan fakülte veya en az iki yıl süreli yüksekokulla rın birinden mezun olmak,

3. Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

5. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde çalışıyor olmak,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirtilen eş değer kadrolardan birinci, ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci kademedeki kadroların (altıncı ve yedinci kademedeki kadrolar hariç) birinde çalışıyor olmak veya bu kadrolarda müktesebi bulunmak.

II- Başvuru Şe kli, Ye ri ve Zamanı

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimler ine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlükle r ine tarihlerinde istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

2. Başvurular 18.04.2017 (saat 08:30)-28.04.2017 (saat 16:30) tarihlerind e alınacaktır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) görevlileri tarafından Başkanlığım ız DİBBYS (İKYS) programı üzerinden alınacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III-Başvuru İçin Ge rekli Belge le r

1. T.C. kimlik numara lı kimlik belgesi,

2. Adayın öğrenim durumunu gösterir Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3. Başvuru yaptığı unvanda çalışma ya mani bir engeli bulunmadığına ve sabıka durumuna ilişk in yazılı beyanı.

IV- Sınavın Şe kli, Ye ri, Sınav Konuları ve De ğe rle ndirme

1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir.

3. Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sınavda adaylara Mesleki Bilgi - Mesleki Yetenek (60 puan) ve Genel Kültür - Genel Yetenek (40 puan) alanlarında sorular yöneltilecektir.

5. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

6. Adaylar, "sınav giriş belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemler i ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi üzerinden gerçekleştirecek lerd ir.

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- İtirazlar

1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- Kadroların Dağılımı, Başarı Sıralaması ve Atama İşlemleri

1. Atama yapılacak kadroların bulunduğu iller ve dağılımı duyuru eki tablo -1'de yer almaktadır.

2. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

4. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VII- Diğer Hususlar

1. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştir me sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacakt ır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümle ri geçerlidir.

VIII- İletişim

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversite le r Mah. Dumlup ınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

persis@diyanet.gov.tr (0312) 295 70 00

SIRA

NO

MÜNHAL KADRONUN BULUNDUĞU YERLER

KADRO

ADEDİ

KADRO

DERECESİ

1

DİB Merkez Teş kilatı

2

1

2

DİB Merkez Teş kilatı

3

5

3

Ardahan İl Müftülüğü

1

7

4

Sams un Aş ıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

5

Bayburt İl Müftülüğü

1

7

6

Bolu Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

7

Denizli Müftü Ahmet Hulus i Efendi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

8

Diyarbakır Dini Yüks ek İhtis as Merkezi Müdürlüğü

1

7

9

Gümüş hane İl Müftülüğü

1

7

10

Antalya H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

11

Elazığ Harput Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

12

İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

13

İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

1

5

14

Iğdır İl Müftülüğü

1

7

15

Şanlıurfa İ. Halilullah Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

16

İstanbul İl Müftülüğü

1

7

17

İzmir Dini Yüks ek İhtis as Merkezi Müdürlüğü

1

5

18

Kastamonu Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

19

Kays eri Dini Yüks ek İhtis as Merkezi Müdürlüğü

1

5

20

Kocaeli Dini Yüks ek İhtis as Merkezi Müdürlüğü

1

5

21

Konya İl Müftülüğü

1

7

22

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

23

Rize M. Yus uf Karali Dini Yüks ek İhtis as Merkezi Müdürlüğü

1

5

24

Manis a Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

25

Os maniye İl Müftülüğü

1

7

26

Erzurum Ö. N. Bilmen Dini Yüks ek İhtis as Merkezi Müdürlüğü

1

5

27

Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

28

Konya Selçuk Dini Yüks ek İhtis as Merkezi Müdürlüğü

1

5

29

Şırnak İl Müftülüğü

1

7

30

Tekirdağ Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

31

İzmir Tire Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

5

32

Trabzon Dini Yüks ek İhtis as Merkezi Müdürlüğü

1

7

33

Van Abdülhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

1

7

LİSANS DÜZEYİ MEZUNİYET ALANLARI TABLOSU

Bilgi İş lemi

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar / Bilgis ayar Bilimi / Bilgis ayar Bilimleri

Bilgisayar Bilimi ve Mühendis liği / Bilgis ayar Bilimle ri Mühendis liği

Bilgisayar Donanımı ve Teknolojis i

Bilgisayar Mühendis liği

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar Sis temleri Öğretmenliği

Bilgisayar Sis temleri v e Ağları

Bilgisayar Sis temleri v e Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojis i Bölümü

Bilgisayar Teknolojis i Öğretmenliği

Bilgisayar Teknolojis i ve Biliş im Sis temleri

Bilgisayar Teknolojis i ve Büro Yönetimi

Bilgisayar ve Enformas yon Sis temleri

Bilgisayar ve Enformatik / Bilgisayar-Enformat ik

Bilgisayar ve Enformatik Mühendis liği

Bilgisayar ve Hes aplama Teknolojileri

Bilgisayar v e Kontrol Öğretmenliği

Bilgisayar v e Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar v e Öğretim Teknolojileri Öğretimi

Bilgisayar v e Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendis liği

Biliş im Sis temleri Mühendis liği

Biliş im Sis temleri v e Teknolojileri

Biliş im Teknolojileri

Elektrik Mühendis liği

Elektrik ve Elektronik Mühendis liği / Elektrik-Elektronik Mühendis liği

Elektronik

Elektronik Mühendis liği

Elektronik Öğretmenliği / Elektronik v e Bilgis ayar Öğrt / Elektronik İş leri Öğrt.

Elektronik ve Haberleş me Mühendis liği

Endüs tri Mühendis liği

Endüs tri Sis temleri Mühendis liği / Endüs tri v e Sis tem Mühendis liği

Matematik Mühendis liği

Matematik ve Bilgis ayar / Matematik Ve Bilgis ayar Öğrt./ Matematik-Bilgis ayar

Matematik ve Bilgisayar Bilimle ri

Matematik-Bilgis ayar Programcılığı

Mekatronik Mühendis liği

Yazılım Mühendis liği

ÖNLİSANS DÜZEYİ MEZUNİYET ALANLARI TABLOSU

Bilgi Güvenliği Teknolojis i

Bilgi İş lem

Bilgi Teknolojileri

Bilgi ve İletiş im Teknolojileri/Bilgis ayar

Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi (İnternet)

Bilgisayar Bilimle ri

Bilgisayar

Bilgisayar Destekli Tas arım Ve Animas yon

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü Ve Teknikerliği

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Teknolojileri v e Biliş im Sis temleri

Bilgisayar Teknolojileri v e Yönetimi

Bilgisayar Teknolojis i

Bilgisayar Teknolojis i ve Programlama

Bilgisayar ve Enformas yon Sis temleri/ Bilgis ayar Enformas yon Sis temleri

Bilgisayarlı Muhas ebe v e Vergi Uygulama

Biliş im Sis temleri v e Teknolojileri

Biliş im ve İletiş im Teknolojis i

Bilişim-Yönetim

Elektrik

Elektrik Teknolojis i

Elektrik-Elektronik

Elektrik-Ele ktronik Teknikerliği

Elektronik

Elektronik Teknolojis i

Endüs triyel Elektronik

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Mekatronik

Web Tas arımı ve Kodlama

Web Teknolojileri ve Programlama

Muhabere ve Elektronik Bilgi Sis temleri

Bu ilan 21,571 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?