Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanıAlım İlanı

Kaynak : DPB
İlan Giriş : 03 Nisan 2017 10:15, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanıAlım İlanı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

SIRA

Nu.

UNVANI

BİRİMİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

1

AVUKAT

HUKUK

MÜŞAVİRLİĞİ

1

-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

-Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.

-Avukatlıkta en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

1) Başvuru yapacak adayların yukarıda belirtilen şartları taşıması.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 inci maddesindeki yaş şartını taşıması.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması.

4) 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru formu

2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3) Öğrenim belgesi fotokopisi

4) 2016 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

5) Onaylı avukatlık tecrübe belgesi(Onaylı SGK hizmet dökümü)

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.