Ankara Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Aralık 2016 08:28, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Ankara Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIMI YAPILACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre (2) adet avukat alımı yapılacaktır.

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Avukat

6

2

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Sınav Başvuru Yeri ve Tarihleri

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şubesi Tandoğan/ANKARA 22.12.2016 -06.01.2017 (mesai bitimi)

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 08.02.2017 saat 10.00

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 01.03.2017 saat 10.00

I - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu (http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

Bu belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca da onaylanabilir.

Posta ile yapılan başvurularda, başvuruların son başvuru tarihine kadar kuruma ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile yapılacak başvurularda evrakın resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

II - BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından tespit edilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personeldb.ankara.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasında http://personeldb.ankara.edu.tr duyurulacaktır.

III- YAZILI SINAV KONULARI

1 - a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuku

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) Fikri Mülkiyet Hukuku

2 - 659 sayılı KHK, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat

IV - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

V - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sınavda Adaylar;

a. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3 - Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1 - Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3 - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

4 - Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.