Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı

23/05/2007 10:50:00
Yazdır

http://www.antalya.bel.tr

İLAN

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdarelerde İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğine göre , Belediyemize Aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayıları belirtilen Kadrolara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

SINAV TARİHİ: 09 Temmuz 2007 Pazartesi
SINAV YERİ :
ANTALYA ( Gülveren Mah. Hürriyet Cad. Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında Saat:10:00'da)

BOŞ KADROLAR
Birimin Adı Adedi Sınıfı Kadro Ünvanı Derecesi Cinsiyet
İtfaiye Dairesi Başkanlığı 55 G.İ.H İtfaiye Eri 10 E
İtfaiye Dairesi Başkanlığı 5 G.İ.H İtfaiye Eri 10 K
Zabıta Dairesi Başkanlığı 11 G.İ.H Zabıta Memuru 11 E
Zabıta Dairesi Başkanlığı 09 G.İ.H Zabıta Memuru 10 E
-------------------------------------------------
Toplam 80

ADAYLARDA:

1- GENEL ŞARTLAR:
a) Türk Vatandaşı olmak
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40.maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Askerlik durumu itibariyle;
1- Askerlikle ilgisi bulunmamak
2- Askerlik çağına gelmiş bulunmamak
3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

2-ÖZEL ŞARTLAR
A-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN:

a) İki yıllık Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu olmak.
b) Sağlık açısından kapalı mekan , dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
d) Erkek adaylardan (E) sınıfı ehliyet tercih sebebidir.
e) 5 adet Bayan İtfaiye Eri İtfaiye Şube Müdürlüğü Zabıta Amirliği emrinde çalıştırılacaktır.
f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS)sınavlarına girmiş ve KPSSP93 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 55 puan almış olmak.

B-ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN:
a) Lise ve Dengi Meslek Liseleri (Mahalli İdareler Meslek lisesi,Turizm Meslek lisesi) , İki yıllık Yüksekokul mezunu(Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü,Turizm, Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler , Mahalli İdareler (Zabıta Böl.)Mahalli İdareler, Turizm Rehberlik) veya 4 yıllık yüksek okul (Kamu Yönetimi, İletişim, Halkla İlişkiler, Spor Yöneticiliği, Turizm ve Rehberlik bölümü) mezunu olmak
b) Sınav günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
d) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.(Sağlık Kurulu Raporu istenir.)
e) A2 sınıfı ehliyeti olanlar, iyi derecede yabancı dil (İngilizce, Almanca, Rusça) bilenler tercih edilecektir.
f) Belediyemizde yeterli sayıda Bayan Zabıta Memuru olması ve görevin özelliklerinden(Gece denetimleri,vs) dolayı Erkek Zabıta Memuruna ihtiyaç duyulması nedeniyle , Zabıta Memuru alımı yapılmaktadır.
g) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS)sınavlarına girmiş ve KPSS3, KPSS93,KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak

SINAVA BAŞVURU:
Başvurular, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı, Personel Şube Müdürlüğüne (Işıklar Cad. Karaalioğlu Parkı içi Antalya adresine) şahsen veya posta ile yapılacak olup, başvurular 21 Mayıs 2007 tarihinde başlayıp 08 Haziran 2007 tarihinde sona erecektir. Posta ile yapılan başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Posta da meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar kişi için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Başvuran adaylar, 9 Temmuz 2007 Pazartesi günü Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan Belediyemiz, İtfaiye hizmet binasında saat 10:00' da, İtfaiye Eri Kadroları için Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda dayanıklılık testi ve mülakata , Zabıta Memuru kadroları için Mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti
3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Uygulamalı sınavda İtfaiye Eri için E Sınıfı , Zabıta Memuru için A2 Sınıfı Ehliyet
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti
6- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı
7- Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı
8- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Sınava giriş belgeleri 02 - 06 Temmuz 2007 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Şube Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalamasının ( Kurum sınavı başarı puanının) %50'si ile KPSS puanının %50'si alınmak suretiyle giriş notu belirlenir. Diğer Kadrolarda ise sadece Sözlü sınav yapılacaktır.Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve internet (http://www.antalya.bel.tr/tr/) adresinde duyurulur.Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenir. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir.
Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İLANEN DUYURULUR.

Bu ilan 40,411 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?