Denizli Belediyesi Memur Alım İlanı (69 kişi)

16/05/2007 16:20:00
Yazdır

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Denizli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği?, 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Belediye İtfaiye Yönetmeliği? ve 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi gazete?de yayımlanan ?Belediye Zabıta Yönetmeliği? hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No Alınacak Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Ade- di Niteliği Cinsi-yeti KPSS Türü KPSS Puanı
1 Memur G.İ.H 10 1 İşletmecilik önlisans programından mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP93 En az 70 Puan
2 Memur G.İ.H 8 1 İletişim Fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 70 Puan
3 Çözümleyici G.İ.H 9 1 Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 60 Puan
4 Mütercim G.İ.H 9 1 Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların İngiliz Filolojisi veya İngilizce Mütercimlik bölümlerinin birinden mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 60 Puan
5 Tercüman G.İ.H 9 1 Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların İngiliz Filolojisi veya İngilizce Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 60 Puan
6 İtfaiye Eri G.İ.H 9 2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek KPSSP3 En az 70 Puan
7 İtfaiye Eri G.İ.H 10 3 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya İtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programından mezun olmak Erkek KPSSP93 En az 60 Puan
8 İtfaiye Eri G.İ.H 11 10 En az lise veya lise dengi okul mezunu olmak. Erkek KPSSP94, KPSSP93 veya KPSSP3 En az 75 Puan
9 İtfaiye Eri G.İ.H 11 5 En az lise veya lise dengi okul mezunu olup C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Erkek KPSSP94, KPSSP93 veya KPSSP3 En az 70 Puan
10 Belediye Trafik Memuru G.İ.H 9 5 Herhangi bir lisans programından mezun olup B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 70 Puan
11 Belediye Trafik Memuru G.İ.H 10 3 En az lise veya dengi okul mezunu olup B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Erkek/ Bayan KPSSP94, KPSSP93 veya KPSSP3 En az 75 Puan
12 Zabıta Memuru G.İ.H 9 5 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 70 Puan
13 Zabıta Memuru G.İ.H 9 2 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP93 En az 60 Puan
14 Zabıta Memuru G.İ.H 10 3 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 70 Puan
15 Zabıta Memuru G.İ.H 10 3 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP93 En az 70 Puan
16 Zabıta Memuru G.İ.H 10 3 Herhangi bir önlisans programından mezun olup MEB'dan onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak. Erkek/ Bayan KPSSP93 En az 65 Puan
17 Zabıta Memuru G.İ.H 11 7 En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Erkek/ Bayan KPSSP94, KPSSP93 veya KPSSP3 En az 75 Puan
18 Zabıta Memuru G.İ.H 11 2 En az lise veya dengi okul mezunu olup MEB'dan onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak ve B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Erkek/ Bayan KPSSP94, KPSSP93 veya KPSSP3 En az 70 Puan
19 Mühendis T.H. 8 1 İnşaat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak ve İngilizce bilmek veya KPDS?de İngilizceden en az 60 puan almış olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 50 Puan

...

20 Mühendis T.H. 8 1 Makine Mühendisliği veya Makina Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve İngilizce bilmek veya KPDS?de İngilizceden en az 60 puan almış olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 50 Puan
21 Mühendis T.H. 8 1 Mühendislikle ilgili herhangi bir lisans programından mezun olup Trafikle ilgili Yükseklisans yapmış olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 50 Puan
22 Mimar T.H. 8 1 Mimarlık lisans programından mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 70 Puan
23 Mimar T.H. 8 1 Mimarlık lisans programından mezun olmak ve İngilizce bilmek veya KPDS?de İngilizceden en az 60 puan almış olmak Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 60 Puan
24 Şehir Plancısı T.H. 8 2 Şehir planlama veya şehir ve bölge planlama lisans programından, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı olarak mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 70 Puan
25 Tekniker T.H. 9 1 Harita Kadastro Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP93 En az 70 Puan
26 Grafiker T.H. 9 1 Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 60 Puan
27 Avukat A.H. 9 2 Hukuk Fakültesi mezunu, avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatını almış olmak. Erkek/ Bayan KPSSP3 En az 50 Puan
TOPLAM 69

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI :

İdaremizin boş kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan, aşağıdaki şartların dikkatle okunması son derece önemlidir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI :

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için 25 yaşını doldurmamış olmak.

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Kadrolarında Lise veya Lise Dengi okul mezunları için askerliğini yapmış olmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g. Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI :

a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 yada 2006-KPSS/2 Kamu Personel Seçme Sınavına Girmiş ve ilan edilen unvanlar için hizasında belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,

b. Alım yapılacak unvanların karşılarında belirlenen en az lise veya lise dengi okul, önlisans ve lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak,

c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca, herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

d. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 11.04.2007 tarihli ?Belediye Zabıta Yönetmeliği?nin 13 üncü maddesi ve 21.10.2006 tarihli ?Belediye İtfaiye Yönetmeliği?nin 15 inci maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır. İtfaiye Erliği için; sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

Bu ilanda yer alan kadrolar için belirlenen şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte İtfaiye Eri, Belediye Trafik Memuru, Zabıta Memuru, Mühendis, Mimar ve Avukat kadrolarına atanmak için aranılan genel şartların yanı sıra; bu kadrolar için belirtilen diğer şartların da taşınması gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümlerin çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

3. DİĞER HUSUSLAR :

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

a. Adayların, tercih edecekleri kadrolar için belirlenen şartlar arasında yer alan; Yükseklisans, KPDS sonuç belgesi, yabancı dil bilgisi, sertifika, sürücü belgesi, askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

b. Adayların, tercih edecekleri kadrolar için belirlenen şartlarda birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

c. Başvuru şartları arasında ?İNGİLİZCE BİLMEK? gibi bir yabancı dil bilme şartı öngörülen kadrolara, yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da tercih edebileceklerdir.

d. Adaylardan istenilen sertifikaların, MEB?dan veya MEB?dan onaylı kurslardan yada yükseköğretim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

e. Adaylar, sadece bir kadro unvanı için başvuru yapabilecektir. Başvuru yapılırken, sınava girmek istenilen kadro unvanın ilan sırasına göre karşısındaki kutucuğa (X) işareti ile belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

- İş Talep Formu (Kurumumuzdan yada www.denizli.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.)

- T.C. Kimlik Numarası,

- 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 yada 2006-KPSS/2 Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

- Nüfus Cüzdanı aslı veya Kurumca onaylı sureti,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı yada Kurumca onaylı sureti,

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesi,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

- 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

- KPDS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

- Avukatlık kadrosuna başvuracak adaylar için avukatlık stajını tamamladığına dair belge ve avukatlık ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Adayların, sözlü sınava (mülakata) katılabilmek için, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihinden 25 Mayıs 2007 Cuma günü saat 17.00?ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Yücebağ Mah. Lise Cad. No:2 Delikliçınar Meydanı Belediye Sarayı 20100 DENİZLİ adresindeki Denizli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerinin, sınav tarihinden en az 15 gün önce Belediyemize ulaşması şarttır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, İdaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI :

Değerlendirmeye (mülakata) tabi tutulacak adayların sayısı yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen boş kadro sayısının 3 katını geçmeyecektir. Değerlendirmeye (mülakata) çağrılacak aday listesi ile sınav yeri ve zamanı 15.06.2007 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda kamuoyuna ilan edilecektir. Ayrıca başvuruları kabul edilen adaylara, sınav günü ile saatini ve yerini belirten "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONUSU :

Denizli Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda; memur alımı için 26/06/2007 Salı günü saat 10.00?da, Zabıta Memuru alımı için 28/06/2007 Perşembe günü saat 10.00?da ve İtfaiye Eri alımı için 02/07/2007 Pazartesi günü saat 10.00?da başlamak üzere sözlü sınav (mülakat) yapılacaktır. Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. İdare, başvuranlardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağırır. Sınav konuları:

a. Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat hakkında olacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ :

?Belediye İtfaiye Yönetmeliği?, Belediye Zabıta Yönetmeliği? ve ?Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği? hükümlerine göre ayrı ayrı oluşturulan Sınav Komisyonları sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın varsa çalıştığı alandaki uzmanlık ve başarı düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış ve beceri yeteneği, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık ve mevzuat bilgisi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Komisyonları bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister. Yapılacak sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Değerlendirme sonucunda belirlenen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır. Kurum sınavı başarı puanı, sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediyemizin internet sayfasından ilan edilecek ve kazananlara yazılı olarak bildirilecektir. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan Olunur.

Denizli Belediye Başkanlığı

Bu ilan 94,193 defa okundu. 26 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?