Dicle Kalkınma Ajansı 12 personel alacak

02/01/2016 00:57:00
Yazdır

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde çalıştırılmak üzere; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 "İç Denetçi", 1 "Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel" ve 10 "Uzman Personel" olmak üzere toplam 12 personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Alınacak personelin mezun oldukları bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Unvan

Mezun Olunan Bölüm

Alınacak Personel Sayısı

İç Denetçi

Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik

1

Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel

Hukuk

1

Uzman Personel

Şehir ve Bölge Planlama

1

Maden Mühendisliği

1

Ziraat Mühendisliği

1

Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Mühendislik, Şehir ve Bölge Planlama

7

Dicle Kalkınma Ajansı'nın merkezi Mardin ili olup, Ajans faaliyet alanlarını Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle sınavda başarılı olan uzman personel adayları bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: 21 Ocak 2016 saat 08.00'dan - 29 Ocak 2016 saat 17.00'a kadar

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 5 Şubat 2016

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Sınav 15 Şubat 2016 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır.

SINAV YERİ: Dicle Kalkınma Ajansı, Ensar Mahallesi Nusaybin Caddesi Meydanbaşı Mevkii No: 32 Artuklu/MARDİN

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek,

d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

2.1 İç Denetçi Bakımından;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) İlan Tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)/Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ilan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

2.2. Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel Bakımından;

a) Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden veya buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

Mezuniyet alanı dışında uzman personeller için sayılan diğer özel şartlara sahip olmak.

2.3. Uzman Personel Bakımından;

i) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)/Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN

KPSS

PUAN TÜRÜ

TABAN

PUANI

Hukuk

P11, P20, P21, P32, P42, P45, P62, P74, P79, P80, P85, P97, P100, P103, P107

80

İktisat

P9, P18, P22, P27, P28, P98, P119

80

Maliye

P24, P35, P41, P49, P52

80

İşletme

P16, P19, P23, P27, P29, P99, P116

80

Kamu Yönetimi

P30, P31, P33, P37, P45, P47

80

Uluslararası İlişkiler

P33, P48, P66, P82, P110, P112

80

İstatistik

P25, P34, P69, P75, P92, P102, P111

80

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

P46, P48, P58, P66, P115

80

Matematik

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70

80

Sosyoloji

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9

80

Şehir ve Bölge Planlama

P1, P2, P3, P4, P5, P9

80

Mimarlık/

Mühendislik

P1, P2, P3, P4, P5, P8

80

ii) KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar;

a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)/Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

b) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Şehircilik ve Çevre,

g) Araştırma - Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

3. TERCİH NEDENLERİ

(Adayların bu bölümde sıralanan kriterlerden puan alabilmeleri için bilgi ve/veya deneyimlerini ispatlayıcı evrakı Başvuru Formunun ilgili kısmına eklemeleri gerekmektedir.)

3.1. İç Denetçi, Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel ve Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

i. İç denetçi için aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, ç) Fizibilite Çalışmaları ve Proje Hazırlama,

d) Satın Alma Usulleri ve İhale Dosyalarının Hazırlanması,

e) İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

f) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

g) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,

h) "Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası", "Uluslararası İç Denetçi Sertifikası", "Kamu İç Denetçi Sertifikası" na sahip olmak.

ii. Uzman personel için aşağıdaki tabloda verilen hususlarda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak tercih sebebi olacaktır:

İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon/Alan

Tercih Nedenleri

Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel

Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak

İcra takibi yapmış olmak

Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak

Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak

Avrupa Birliği hukuku ve/veya uluslar arası hukuk konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Şehir Plancısı

Şehir ve Bölge Planlama konusunda deneyim sahibi olmak

Stratejik Planlama konusunda deneyim sahibi olmak

Maden Mühendisi

Kömür ve asfaltit alanında bilgi ve/veya deneyim sahip olmak

Ziraat Mühendisi

Sulama, seracılık, organik tarım, arıcılık, meyvecilik ve sebzecilik konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Sektörel Planlama

Özellikle sektörel olmak üzere mekansal ve tematik alanlarla bölgesel planlama, operasyonel programlama konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Mali Destek Programlarının tasarımı ve etki analizi konusunda tecrübe sahibi olmak

GIS, İstatistik Programları ve Office uygulamalarına hakim olmak

Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olmak

Ulusal ve Uluslarası Fonlar

AB/AB İlişkileri bölümü mezunu ya da AB alanında yüksek lisans/doktora sahibi olmak

Proje Döngüsü Yönetimi alanında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Hibe veya Mali Destek Yönetimi tecrübesi olmak

Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak

IPA ve/veya Kalkınma Ajansları kapsamında bir veya birden fazla projede yürütücülük/ danışmanlık/ değerlendiricilik/ izleme vb. bir rol üstlenmiş olmak

PRAG ve Kalkınma Ajansları satın alma kuralları hakkında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak (eğitim, seminer vs. katılmış olmak)

İdari ve Mali İşler

Bütçe, muhasebe, satınalma ve finans konularında deneyim sahibi olmak

Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında deneyim sahibi olmak

Kamu İhale Kanunu ve uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak

Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak

Taşınırların kayıt ve kontrolleri hakkında deneyim sahibi olmak

İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon/Alan

Tercih Nedenleri

İnsan Kaynakları

Özel sektörde veya kamuda insan kaynakları uzmanlığı/sorumluluğu yapmış olmak

İş Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine hakim olmak,

Ajansın Personel Yönetmeliği başta olmak üzere diğer mevzuatına ve çalışmalarına hakim olmak

Ajansın İnsan Kaynakları ihtiyacını analiz edecek perspektife sahip olmak, önceki iş deneyiminde benzer analiz çalışmalarında bulunmuş olmak

İnsan kaynakları politikası oluşturulması konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

İK Yönetiminde kurumsal aidiyet ve motivasyon konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim politika, strateji ve ilkeleri ile kurumsal iletişim uygulama planının oluşturulması konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmaları yürütmüş olmak

Basın ilişkileri konusunda organizasyonel destek sağlayabilmek

Marka bilinirliği ve konumlandırması konusunda ve Kurumsal Kimlik oluşturulmasına yönelik çalışmalarda aktif bir şekilde görev almış olmak

Tüm reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini, yazılı ve görsel medya organları ile ilişkilerini yönetme konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Yurtiçi ve yurtdışı reklam ve fuar organizasyonlarını; bu organizasyonlar için hazırlanan her türlü basılı ve görsel tanıtım materyallerinin hazırlanmasını, ulaştırılmasını koordine etme konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

Yurtdışı çalışma ziyareti organizasyonu yapmak ve koordine etme bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak

İlgili alanda kurumsal firmalarda iş tecrübesine sahip olmak

iii. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için ilanın 2.3. ii) ç) bölümünde belirtilen konuların birinde veya birkaçında iş deneyimi sahibi olmak,

iv. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından yüksek lisans veya doktora öğrencisi veya mezunu olmak,

v. İlanda belirtilen lisans programlarından ikinci bir lisans programını (anadal veya yandal olarak) tamamlamış olmak,

vi. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) sertifikasına sahip olmak

vii. İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek

viii. (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

BAŞVURU

1. Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için Ajansın web sayfasındaki (http://www.dika.org.tr/) İş Talep Formu'nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeleri de ekleyerek son başvuru tarih ve saatine kadar başvuruyu online olarak tamamlamaları gerekmektedir. Sözlü sınava davet edilecek adaylar, başvuru sırasında sunmuş oldukları belgelerin asıllarını komisyona ibraz etmek üzere yanlarında bulundurmakla sorumludurlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular sadece online olarak alınacaktır.

2. Başvuru Tarihi: Başvurular 21 Ocak 2016 Perşembe günü saat 08.00'da başlayacak ve 29 Ocak 2016 Cuma günü saat 17.00'da sona erecektir.

3. Başvuru İçin İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu,

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin/belgelerinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPDS/YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

f) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti,

g) İş tecrübesi ile başvuran veya KPSS ile başvurup iş tecrübesi bulunan adaylar için, resmi iş döküm belgesi (SGK için internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir.),

h) İş tecrübesi ile başvuran veya KPSS ile başvurup iş tecrübesi bulunan adaylar için daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı doküman,

i) T.C. Kimlik numarası yazılı beyan,

j) Özgeçmiş,

k) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti,

l) Sabıkasının bulunmadığına dair son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesinin aslı,

m) İç denetçi kadrosuna başvuran adaylar için kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

n) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel kadrosuna başvuran adaylar için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin asılları, başvuru esnasında ya da sözlü sınava girmeden önce ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilerek kabul edilebilecektir. Her bir pozisyon için zorunlu ve tercihen istenen belgeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başvuruda sunulacak belgeler

İç Denetçi

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,m

Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,n

Uzman Personel

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,l

SINAVA GİRİŞ VE SINAV ŞEKLİ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 5 Şubat 2016 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.dika.org.tr/) ilan edilecektir. Sınav daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların KPSS ve yabancı dil puanları, deneyim ve sayılan diğer tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere en fazla 4 (dört) katına kadar aday (İç Denetçi için 4 (dört), Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel için 4 (dört), Ziraat Mühendisi için 4 (dört), Maden Mühendisi için 4 (dört), Şehir ve Bölge Planma için 4 (dört) ve diğer Uzman Personel için de en fazla 28 (yirmi sekiz) aday) sözlü sınava çağırılabilecektir. Ziraat Mühendisi, Maden Mühendisi, Şehir ve Bölge Planma bölümlerinden yeterli başvuru olmadığı takdirde bu bölümler için ayrılan mülakat kontejanı diğer Uzman Personel kontejanına eklenecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

DEĞERLENDİRME

Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu taktirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

SÖZLEŞME SURECİ VE DENEME SURESİ

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kurulu'na sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bu ilan 20,861 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?