Adalet Bakanlığı Zabit Katibi Alım İlanı

Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 1040 adet zabıt kâtibi kadrosuna adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla açıktan atama yapılacaktır. Başvurular 16 Nisan 2007 Pazartesi günü başlayıp, 27 Nisan 2007 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

İlan Giriş : 28 Mart 2007 15:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı Zabit Katibi Alım İlanı

İLÂN

1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 1040 adet zabıt kâtibi kadrosuna adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla açıktan atama yapılacaktır.

2-Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS ve 2006-KPSS)?nda lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I)Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezî sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

II)Özel Şartlar:

a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c-Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

d-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

III-Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaatları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

IV-Başvuru tarihi: Başvurular 16 Nisan 2007 Pazartesi günü başlayıp, 27 Nisan 2007 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

V-Sınav yeri: İlgili adalet komisyonlarıdır.

VI-Uygulama sınav tarihi ve saati: 12-13 Mayıs 2007 Cumartesi-Pazar günü, saat 09?da adayların daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak ve uygulama sınavı bitiminden sonra sözlü sınav yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

VII-Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru yerlerinde verilecek Ek-1 Başvuru Formu

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Öğrenim belgesi

d) KPSS-2004 veya KPSS-2006 sınav sonuç belgesi

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

f) En az 80 saat bilgisayar veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge.

VIII-Açıktan atama suretiyle atama yapılacak 7, 8, 9, 10, 11, 12. derecelerde münhal bulunan zabıt kâtipliği kadrolarının adalet komisyonu bazındaki yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Başvuru Formu

İzin Verilen Yerler