Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Vergi Denetmen Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı 200 adettir. Başvuruların 2 Nisan 2007-13 Nisan 2007 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Cad. Çınardibi Sk. No:31 06192 Lalegül-Demetevler/Ankara adresine şahsen veya posta ile, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. Dikmen/Ankara adresine ise şahsen yapılması gerekmektedir.
28/03/2007 12:14:00
Yazdır

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından :

VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR

İÇİN DUYURU

Sınav Tarihi : 20 Mayıs 2007

Sınav Yeri : Ankara

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Vergi Denetmen Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı 200 adettir.

Sınava Katılma Şartları

1 ? ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004, 2-3 Temmuz 2005 ve 1-2 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No:KPSSP 49 bölümünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 1000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 1000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 1000?inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2 ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3 ? Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

4 ? Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

5 ? Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6 ? Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7 ? Daha önce Vergi Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

8 ? Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

Sınav Başvurusu

Başvurular; 2 Nisan 2007-13 Nisan 2007 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Cad. Çınardibi Sk. No:31 06192 Lalegül-Demetevler/Ankara adresine şahsen veya posta ile, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. Dikmen/Ankara adresine ise şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

1 ? Sınav Başvuru Formu (İş Talep Formu) Sözkonusu belge yukarıda belirtilen adreslerden veya Başkanlığımız resmi adresi olan internet aracılığı ile http://www.gib.gov.tr?den temin edilebilecektir. (Ayrıntılı bilgi için (0312) 387 32 26/137-139 veya (0312) 387 32 01/137-139 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)

2 ? KPSS Sınav Sonuç belgesi aslı veya noter onaylı örneği

3 ? Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

4 ? 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedini forma yapıştırınız.)

5 ? Nüfus Cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği

6 ? Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği

7 ? Yabancı okullar için denklik belgesi

8 ? Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi aslı

Sınav Giriş Belgesi

Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Konuları

I- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

II- Hukuk Grubu

- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

III- İktisat Grubu

- Makro İktisat

- Mikro İktisat

- Uluslar arası İktisat

- İşletme İktisadı

- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

IV- Maliye Grubu

- Maliye Politikası

- Kamu Maliyesi

- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

V- Muhasebe Grubu

- Genel Muhasebe

- Maliyet Muhasebesi

- Şirketler Muhasebesi

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

Giriş Sınavı Notu

Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

Giriş Sınav Sonuçları

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve atamaları için istenilen belgeler bildirilir.

İlan olunur.

Bu ilan 74,258 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?