İGEME memur alım ilanı

İlan Giriş : 07 Mart 2007 13:32, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İGEME memur alım ilanı

T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİNE (İGEME)
MEMUR ALINACAKTIR

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde (İGEME) çalıştırılmak üzere 2 adet memur pozisyonuna açıktan atama ile memur alınacaktır.
Sınavda başarılı olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak işe başlatılacaklardır.

I. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR
A. Genel Koşullar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
e) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,
g) Akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak, h) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
ı) O1.O1.2OO7 tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olmak (01.01.1972 ve daha sonra doğanlar),
i) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak,
j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
k) İGEME tarafından hizmet akdi feshedilenlerden kıdem tazminatını alarak ayrılmamış olmak.
B. özel Koşullar
a) Önlisans programlarının; Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama ile Muhasebe bölümlerinden mezun olmak.
b) öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Eylül 2006 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSSP93) 75 (yetmişbeş) ve üzerinde puan almış olmak.
c) Başvuran adaylardan KPSSP93 sonuçlarına göre en yüksek puanı alan 40 (kırk) aday sözlü sınav-mülâkata çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınav-mülâkata katılacak adaylar 20 Nisan 2007 tarihinden itibaren IGEME'nin internet sitesi (www.igeme.gov.tr) ile İGEME binasının girişinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

II. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ
KPSSP93 puanı en yüksek adaydan başlayarak adaylar Ankara'da, sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır. Sözlü sınav-mülakat 30 Nisan 2007 Pazartesi günü Ankara'da IGEME/Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay adresinde yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Sözlü smav-mülakatta adaylann, muhasebe bilgisi, genel kültür ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları değerlendirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
Başvurular 26 Mart 2007 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 06 Nisan 2007 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Başvuruların, ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi Mithatpaşa Cad. No.60 06420 Kızılay ANKARA adresine yapılması gerekmekte olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı ya da onaylı örneği,
b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği,
c) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,
d) 4,5 x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
e) IGEME'den veya http://www.igeme.gov.tr web-sitesinden temin edecekleri İş Başvuru Formu. Sınavı Kazanan Adaylardan İşe Alınmadan Önce Ayrıca İstenecek Belgeler
a) Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,
b) 4,5 x 6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,
c) Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak adli sicil belgesi,
d) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
e) Başka kurum ve/veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT YERİ
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Mithatpaşa Cad. No: 60 06420 Kızılay/ANKARA Tel: (312) 417 22 23 Dahili: 504 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.