TBMM Memur Alım İlanı

İlan Giriş : 23 Aralık 2006 10:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
TBMM Memur Alım İlanı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN SINAV DUYURUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatında çalıştırılmak üzere, (10) adet memur kadrosu için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memuriuklanna Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, 29-30 Ocak 2007 tarihlerinde sınav yapılacaktır.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2004, 2-3 Temmuz 2005 ve 1 -2 Temmuz 2006 tarihlerinde KPSS-B kadroları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak memur sayısının 3 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağırılacaktır).
2- 657 sayılı Devlet Memurian Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon-Enforrnasyon ve Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisinden mezun olmak.
4- Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak.
5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl veya vücut hastalığı bulunmamak.
7- Süresi içinde başvurmak ve sınav için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular için aşağıdaki belgelerle 8-17 Ocak 2007 tarihleri (saat 09.30-18.00) arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
a- Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı örneği,
b- Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği,
c- Kurumdan temin edilip usulüne ve gerçeğe uygun olarak doldurulacak iş İstek Formu,
d- Son üç ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
e- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
f- Adayların kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişlerini anlatır yazı,
g- KPSS Sonuç belgesi (2004-2005-2006 yıllarına ait KPSSP3),

III- SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT
2004-2005-2006 yılı KPSSP3 puanlanna göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde ilk 30 aday (alınacak memur sayısının üç katı), sözlü sınav ve mülakata çağırılacaktır. Sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylann listesi 18 Ocak 2007 tarihinden itibaren http://www.tbmm.gov.tr adresinde ve TBMM kampusu girişlerinde ilan edilecektir. Adaylara aynca tebligat yapılmayacaktır.

IV- SOZLU SINAV VE MÜLAKATIN YERİ -TARİHİ
Sözlü sınav ve mülakat, 29-30 Ocak 2007 tarihlerinde TBMM Genel Sekreterliği Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 29 Ocak 2007 tarihinde saat 09.30'da yukanda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü sınav ve mülakatta başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Üyelerinin her birinden yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak ve ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

Sınavda başanlı olanların sayısının, ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınav ve mülakatta başanlı olmuş sayılacaktır. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Gerek görüldüğünde, yedek liste de belirlenebilir. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adaylann haklan, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başanlı olanlann sayısı, ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Sınavı kazananların listesi (asil ve yedek), sözlü ve mülakat sınavını takip eden yedi gün içerisinde Kurumda ve web sitesinde (http://www.tbmm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya belge ibraz ettiği tespit edilenlerin sınavlan geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna duyurulur.