Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Kamu İhale Kurumunda (KİK) görevlendirilmek üzere Hukuk mezunları arasından 5 kişi; İktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler mezunlarından 5 kişi; belirtilen mühendislik fakültesi mezunlarından 15 kişi alınacaktır. Başvuruların 03/11/2006 gün mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.
07/10/2006 11:39:00
Yazdır

T.C. Kamu İhale Kurumundan

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda (KİK) görevlendirilmek üzere;

1.Grup ( KPSSP:103 puan türünden : Hukuk mezunları arasından 5 adet

2.Grup (KPSSP:104 puan türünden: İktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler mezunları arasından 5 adet

3.Grup (KPSSP:5 puan türünden ): İnşaat Mühendisi 1 adet
Makine mühendisi 1 adet
Bilgisayar mühendisi 1 adet
Elektrik-elektronik mühendisi 1 adet
Şehir ve bölge planlamacısı 1 adet
olmak üzere toplam 15 (onbeş) adet Kamu İhale Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1. ve 2. Grup için 10.12.2006 tarihinde ÖSYM tarafından yazılı sınav, Kamu İhale Kurumu tarafından tarihi daha sonra belirlenmek üzere sözlü sınav,

3. Grup için 10.12.2006 tarihinde Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri tarafından yazılı sınav, Kamu İhale Kurumu tarafından tarihi daha sonra belirlenmek üzere sözlü sınav yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş sınavına katılabilmek için;

1) 1. ve 2. Gruptan sınava katılacaklar için:

- ÖSYM tarafından 01-02/ Temmuz 2006, 02-03/ Temmuz 2005 ve 10-11/ Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) 1. Gruptan katılanlar için KPSSP:103 puan türünden, 2. Gruptan katılanlar için KPSSP:104 puan türünden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve söz konusu sınavların yabancı dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak.

- 1. Grup için en az 4 yıl süreli eğitim veren hukuk fakültesi, 2. Grup için ise en az 4 yıl süreli eğitim veren iktisat, işletme, siyasal bilgiler ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının (İşletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler) bölümlerinden birisini bitirmiş olmak,

2) 3. Gruptan sınava katılacaklar için;

- ÖSYM tarafından 01-02/ Temmuz 2006, 02-03/ Temmuz 2005 ve 10-11/ Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:5 puan türünden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve söz konusu sınavların yabancı dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak.

- En az 4 yıl süreli eğitim veren mühendislik ve mimarlık fakültelerinin, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden birisini bitirmiş olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

4) 01/01/2006 tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Kamu İhale Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak,

6) Askerlik ile ilişkisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, sağlık nedenleri dışında muaf tutulmuş yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilirler.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru Formu (söz konusu belge Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Bahriye Üçok Cad: No:13 Beşevler / Ankara adresinden veya internet üzerinden www.kik.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

2) 2004, 2005 ve 2006 KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi

3) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıkasızlık kaydı,

4) 4,5 X 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş, iki adet fotoğraf,

5) 1. ve 2. Gruptan sınava katılacak adaylar için ÖSYM?nin Türkiye Halk Bankası Ankara Küçükesat Şubesindeki 44000004 numaralı Döner Sermaye İşletmesi hesabına sınav ücreti olarak Elli (50) YTL yatırıldığına dair dekontun aslı.

6) 3. Gruptan sınava katılacak adaylar için Kamu İhale Kurumunun Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki 5503538-5001 numaralı hesabına sınav ücreti olarak Elli (50) YTL yatırıldığına dair dekontun aslı.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

SINAV BAŞVURUSU:

Adaylar tarafından, Kurumun http://kik.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya Kuruma elden teslim edilir.

03/11/2006 gün mesai bitimine kadar (Saat:18:00) Kuruma ulaşmayan ve/veya eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Yazılı sınava girilecek yer ve saati gösteren fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgesi 1. ve 2. Gruptan sınava girecekler için ÖSYM tarafından, 3. Gruptan sınava girecekler için KİK tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir.

Yazılı sınavda 1. ve 2.Gruptan sınava girecek adaylar ÖSYM tarafından düzenlenmiş Fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, 3. Gruptan sınava girecek adaylar ise KİK tarafından düzenlenmiş Fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracak, sınava giriş ve kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Cevap kağıtları optik okuyucular tarafından okunacağından adayların yanlarında yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri (kesinlikle cep telefonu, hesap makinesi gibi elektronik cihazlar getirmemeleri) gerekmektedir.

SINAV KONULARI:

1) 1. ve 2. Gruptan sınava girecek adaylara yazılı sınavda alan bilgisi testi uygulanacaktır.

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku(Genel Hükümler, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat,Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu:Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2) 3. Gruptan sınava girecek adaylara yazılı sınavda mühendislik konularında alan bilgisi soruları sorulacaktır.

DEĞERLENDİRME:

1. ve 2. Grubun yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylar alan bilgisi testindeki beş gruptan kendilerinin sınava müracaat sırasında belirleyeceği ve en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç alt test grubunun sorularını cevaplamak zorundadır. Üç test grubundan fazla test cevaplayanların cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan en yüksek alan adaydan başlamak üzere her grup için belirlenen kontenjanın (5), iki katına tekabül eden (10) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her grup için 10 uncu sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başarılı sayılacaklardır.

3. Grubun yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylara mühendislik alan bilgisi konularında eşit ağırlıklı soru sorulacak, bu değerlendirme sonunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan, en yüksek alan adaydan başlamak üzere, yukarıda sayılan mühendislik branşlarından her bir bölüm için kontenjanın (1), iki katına tekabül eden (2) aday olmak üzere toplam (10) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her branş için 2. sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başarılı sayılacaktır.

SINAV SONUCU

Yazılı sınav sonucu, 1.ve 2. Gruptan katılacak adaylar için ÖSYM tarafından, 3. Gruptan katılacak adaylar için KİK tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir. Adayların sınav sonuçları ile ilgili itirazlarını Sınav Sonuç Belgelerinin adreslerine postalanması tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde, 1. ve 2. Gruptan katılan adayların ÖSYM Başkanlığına, 3. Gruptan katılan adayların KİK?na yapmaları gereklidir. ÖSYM ve KİK süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek sonucunu bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV

ÖSYM ve Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın tarihi, yeri, saati ve istenecek belgeler ile sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce adayların haberleşme adreslerine bildirilecektir.

İlan olunur.

Bu ilan 43,858 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?