İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Memur Alım İlanı

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde (İGEME) çalıştırılmak üzere en çok 10 adet memur alınacaktır. Başvuracak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS), (2005-KPSS), (2006-KPSS),?de lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden 80 (seksen) ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

İlan Giriş : 01 Ekim 2006 15:47, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Memur Alım İlanı

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinden (İGEME) :

MEMUR ALINACAKTIR

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde (İGEME) çalıştırılmak üzere en çok 10 adet memur pozisyonuna açıktan atama ile memur alınacaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak işe başlatılacaklardır.

I. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

A.Genel Koşullar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

g) Akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,

h) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

ı) 01.01.2006 tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olmak (01.01.1971 ve daha sonra doğanlar),

i) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak,

j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

k) İGEME tarafından hizmet akdi feshedilenlerden kıdem tazminatını alarak ayrılmamış olmak.

B. Özel Koşullar:

a) Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS), (2005-KPSS), (2006-KPSS),?de lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden 80 (seksen) ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

b) Başvuran adaylardan (2004-KPSS), (2005-KPSS) ve (2006-KPSS) sonuçlarına göre en yüksek puanı alan 50 (elli) aday sözlü sınav-mülâkata çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınav-mülâkata katılacak adaylar 17.11.2006 tarihinden itibaren İGEME?nin internet sitesi (www.igeme.gov.tr) ile İGEME binasının girişinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

c) Adayların Türkiye?de ve veya yurt dışında, denkliği Yükseköğrenim Kurulu?nca tanınmış en az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine dâhil programlar ile muhasebe programından en az lisans eğitimi almış olması gereklidir.

II. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

KPSS P3 puanı en yüksek adaydan başlayarak adaylar Ankara?da, sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav-mülakat 27.11.2006 günü Ankara?da İGEME/Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay adresinde yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Sözlü sınav-mülakatta adayların, genel ekonomi bilgisi, genel kültür ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları değerlendirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

Başvurular 09.10.2006 günü başlayıp, 30.10.2006 günü mesai saati bitiminde (18:00) sona erecektir.

Başvuruların, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Mithatpaşa Cad. No.60 06420 Kızılay ANKARA adresine yapılması gerekmekte olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

a) KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği,

b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,

d) 4,5 x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) İGEME?den veya http://www.igeme.gov.tr web-sitesinden temin edecekleri İş Başvuru Formu.

Sınavı Kazanan Adaylardan İşe Alınmadan Önce Ayrıca İstenecek Belgeler:

a) Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) 4,5 x 6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

c) Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak adli sicil belgesi,

d) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

e) Başka kurum ve/veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK YER

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Mithatpaşa Cad. No: 60 06420 Kızılay/ANKARA

Tel : (312) 417 22 23 Dahili: 348

İlan olunur.