Vekil ebe/ hemşire alım ilanı

İlan Giriş : 16 Eylül 2006 13:34, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Vekil ebe/ hemşire alım ilanı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.PER.0.12.00 / 090-03

Konu : Vekil Ebe/Hemşire 158632 13/09/2006

..................................VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

05/07/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San?atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5371 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına ?eczacılık? ibaresinden sonra gelmek üzere ?köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik? ibaresi eklenmiş olup, bu doğrultuda, köy sağlık evleri ve sağlık ocakları ile belde sağlık ocaklarında vekil ebe/hemşire istihdamı planlanmaktadır.

Bu amaçla 22/03/2006 tarihli ve 64284 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığına açıktan vekil ebe/hemşire atanması yönünde izin başvurusu yapılmış olup, 2006 yılı için (3.000), 2007 yılı için ise (2.473) olmak üzere toplam (5.473) vekil ebe/hemşire ataması yapılması hususunda anılan Bakanlıktan 08/09/2006 tarihli ve 17830 sayılı yazıyla gerekli izin alınmıştır.

2006 ve 2007 yılında atama yapılacak vekil ebe/hemşire kadrolarının il bazında dağılımına ilişkin tablo ekte gönderilmekte olup, buna göre vekil ebe/hemşire istihdamının;
1- Ebe ve Hemşire açığı bulunan köy sağlık evi, köy sağlık ocağı ve belde sağlık ocaklarına yapılması,

2- İl bünyesinde, öncelikli olarak köy sağlık evleri ile köy sağlık ocaklarının Ebe/Hemşire açığının giderilmesi, köylerde Ebe/Hemşire açığı olan birim bulunmaması halinde, planlamanın belde sağlık ocaklarına yapılması,

3- Personel açığı bulunan sağlık ocaklarında öncelikle Ebe istihdamına gidilmesi, bu şekilde yeterli sayıda müracaat bulunmaması halinde hemşire istihdamına gidilmesi,

4- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Maliye Bakanlığınca il bazında vize edilen Vekil Ebe/Hemşire planlamasının, İl Sağlık Müdürlüklerince birim bazında planlanması,

5- İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacak birim bazında planlamada, Personel Dağılım Cetvelinin dikkate alınmaması, söz konusu planlamanın ETF nüfusuna göre en fazla personel ihtiyacı bulunan yerlere yapılması ve bu doğrultuda yer belirleme işleminin İl Sağlık Müdürlerinin sorumluluğunda yerindelik ilkesi gözetilerek sonuçlandırılması,

6- Vekil Ebe/Hemşire planlamaları ETF nüfusuna göre personel ihtiyacı bulunan iller dikkate alınarak yapıldığından bu planlamaya uygun birimlerin bulunmaması veya birimlerin faal olmaması halinde faal olmayan köy ve beldelerdeki tesislerin faal duruma getirilmesi, gerekmesi halinde kiralama usulüyle tesis kurulması yoluna gidilmesi,

7- Atamaya ilişkin müracaatların, il merkezine bağlı köy ve beldelerde İl Sağlık Müdürlüklerine, ilçelerde ise Kaymakamlıklara yapılması,

8- Sağlık Meslek Yüksekokulu veya Sağlık Meslek Lisesi (Ebelik, Hemşirelik veya Ebelik ? Hemşirelik alanından) mezunu olanlardan ve öncelikle sağlık biriminin bulunduğu yerde veya ilde ikamet edenlerin müracaatlarının kabul edilmesi, bu şekilde ihtiyaçtan fazla müracaat olması halinde öncelik sırasına göre lisans mezunu, ön lisans mezunu ve lise mezunu olmak üzere KPSS puanı yüksek olandan başlanarak alım yapılması, müracaat edenler arasında yeterli sayıda KPPS puanına sahip aday bulunmaması halinde ise diploma notu usulünün uygulanması,

9- İhtiyacın o ilden karşılanamaması ve il dışından ihtiyaçtan fazla müracaat olması durumunda, yine öncelik sırasına göre lisans mezunu, ön lisans mezunu ve lise mezunu olmak üzere KPSS puanı yüksek olandan başlanarak alım yapılması, bu şekilde, yeterli sayıda KPSS puanına sahip aday bulunmaması halinde ise diploma notu usulünün uygulanması,

10- Müracaat için aşağıda belirtilen belgelerin istenmesi,
? Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği (18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği),
? Diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeler, (Bu belgelerde diploma notu yok ise, diploma notunu gösteren belge)
? Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı,
? Başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce alınmış, resmi ?Sağlık Kurulu Raporu?,
? 6 adet vesikalık fotoğraf,
? Mal Bildirim Beyannamesi,(Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
? İkametgah belgesi,
? Varsa KPSS sonuç belgesi, (2004 yılı KPSS?ye girenlerden, eğitim durumlarında değişiklik olmadığı halde 2006 KPSS?ye giren adayların yüksek puanlı olan sonuç belgesinin dikkate alınması)

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükümleri çerçevesinde atanma şartlarını taşımayanların müracaatlarının kabul edilmemesi,

10- Atanma şartlarına haiz olduğu tespit edilenlerden, il merkezine bağlı köy ve beldelerde görev yapacak olanların atamalarının İl Sağlık Müdürlüklerince, diğer köy ve beldelerde görev yapacak olanların atamalarının ise Kaymakamlıklarca 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi çerçevesinde 9. derece kadroya yapılması ve en geç 10 gün içinde Bakanlığa bildirilmesi,

11- Atamaların 9. derece Ebe ve Hemşire kadrosuna yapılması,

12- Bu şekilde ataması yapılarak göreve başlayan Vekil Ebe/Hemşire personelin aylık ücretlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi hükümlerine göre ödenmesi,

13- Bu şekilde atanan personelin, her hangi bir nedenle görevinin son bulması (istifa, vekil memurluktan çıkarılma gibi) veya müracaat olmaması nedeniyle ilan edilen birimlere vekil ebe/hemşire ataması yapılamaması halinde, ilgili sağlık birimindeki münhal kadroya, yukarıda belirtilen kıstaslar doğrultusunda en geç 30 gün içinde yeniden atama yapılması yönünde gerekli işlemlerin tesis edilmesi,

14- Bu şekilde ataması yapılarak göreve başlayan Vekil Ebe/Hemşire personelin mesai takip ve kontrollerinin İl Sağlık Müdürleri ve Personel Şube Müdürleri tarafından yapılması,

15- Bu kapsamda sonuçlandırılan işlemlere ilişkin bilgilerin en geç 10 gün içinde Bakanlığa gönderilmesi,

Ayrıca, 2006 yılında yapılacak atamaların 29 Eylül 2006 tarihine kadar, 2007 yılında yapılacak atamaların ise aynı kıstaslar doğrultusunda 31 Ocak 2007 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bu itibarla, atamaya ilişkin işlemlere ivedilikle başlanması, tereddüt yaşanan hususlar hakkında Bakanlığımızdan görüş talep edilmesi ve her hangi bir yanlış uygulamaya meydan verilmemesi bakımından işlemlerin yukarıda belirtilen kıstaslar doğrultuda tesis edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof Dr.Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar

AÇIKTAN VEKİL EBE/HEMŞİRE ATAMASI YAPILACAK KADROLARIN İL BAZINDA DAĞILIMINA İLİŞKİN LİSTE

İL ADI VEKİL EBE/HEMŞİRE TOPLAM PLANLANAN 2006 YILINDA ATAMA YAPILACAK KADROLAR 2007 YILINDA ATAMA YAPILACAK KADROLAR
ADANA 216 118 98
AFYONKARAHİSAR 20 11 9
AĞRI 180 100 80
AKSARAY 50 27 23
AMASYA 50 27 23
ANKARA 154 84 70
ANTALYA 81 44 37
ARDAHAN 55 30 25
ARTVİN 25 14 11
BALIKESİR 56 31 25
BARTIN 51 28 23
BATMAN 102 56 46
BAYBURT 12 7 5
BİLECİK 20 11 9
BİNGÖL 90 50 40
BİTLİS 101 55 46
BURDUR 10 5 5
BURSA 163 90 73
ÇANAKKALE 30 16 14
ÇANKIRI 15 8 7
ÇORUM 190 104 86
DİYARBAKIR 200 110 90
ERZİNCAN 40 22 18
ERZURUM 319 175 144
GAZİANTEP 222 122 100
GİRESUN 117 64 53
HAKKARİ 55 30 25
HATAY 205 112 93
IĞDIR 45 25 20
KAHRAMANMARAŞ 90 50 40
KARABÜK 30 16 14
KARAMAN 17 10 7
KARS 135 74 61
KASTAMONU 103 56 47
KAYSERİ 98 54 44
KIRIKKALE 12 7 5
KIRKLARELİ 40 22 18
KIRŞEHİR 20 11 9
KİLİS 16 10 6
KONYA 240 132 108
KÜTAHYA 20 11 9
MALATYA 52 29 23
MANİSA 80 44 36
MARDİN 81 44 37
MERSİN 15 8 7
MUŞ 90 49 41
NEVŞEHİR 10 5 5
ORDU 32 18 14
OSMANİYE 30 16 14
RİZE 37 20 17
SAKARYA 19 10 9
SİİRT 61 33 28
SİNOP 50 27 23
SİVAS 101 55 46
ŞANLIURFA 392 215 177
ŞIRNAK 55 30 25
TEKİRDAĞ 61 33 28
TOKAT 53 29 24
TRABZON 92 50 42
TUNCELİ 10 5 5
UŞAK 28 15 13
VAN 255 140 115
YALOVA 10 6 4
YOZGAT 90 50 40
ZONGULDAK 74 40 34
Genel Toplam 5473 3000 2473