Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avukat Alım İlanı

İlan Giriş : 20 Aralık 2013 08:04, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avukat Alım İlanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

AVUKAT YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 20 adet 9 uncu dereceden Avukat kadrosuna, KPSS (B) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen illere Yarışma Sınavı sonucuna göre alım yapılacaktır.

İLİ KADRO DERECESİ ADEDİ
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 2
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 3
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 2
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 2
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 2
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9 1
TOPLAM 20

I- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Bakanlık internet sayfasından (www.csb.gov.tr) temin edilecek sınav başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

- Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya Bakanlıkça da onaylanabilir. Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Bakanlığa teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV KONULARI:

- Başvurular, 23 Aralık 2013 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı, Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

1- Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Ticaret Hukuku.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) İcra ve İflas Hukuku.

f) İdare Hukuku.

g) İdari Yargılama Hukuku.

ğ) Ceza Hukuku.

h) Ceza Usul Hukuku.

ı) İş Hukuku.

2- Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

- Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

IV- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ:

- Sözlü sınavdan başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir. Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

- Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

- Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

- Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

- Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

- Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.