Adalet Bakanlığı mübaşir alım ilanı (260 kişi)

İlan Giriş : 12 Mayıs 2006 00:15, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı mübaşir alım ilanı (260 kişi)
İLÂN

1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 260 mübaşir kadrosuna adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2-Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava,

10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS)?nda lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacak, hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu mezunlarından merkezî sınavda en az 70 puan alanlara, ilân edilen kadro sayısının 5 katı aday içerisinde öncelik verilecektir.

I)Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezî sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,?

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

II)Özel Şartlar:

a- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

III-Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

VI-Başvuru tarihi: Başvurular 05/06/2006 günü başlayıp, 20/06/2006 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

V-Sınav yeri: İlgili adalet komisyonlarıdır.

VI-Sınav tarihi ve saati: 24/06/2006 günü, saat 09:00?da adaylar sözlü sınava tâbi tutulacaklardır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

VII-Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru yerlerinde verilecek Ek-1 Başvuru Formu,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi,

d) KPSS-2004 sınav sonuç belgesi,

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

VIII-Açıktan atama suretiyle atama yapılacak 7, 8, 9, 10, 11, 12. derecelerde münhal mübaşir kadrolarının adalet komisyonu bazındaki yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Kadrolar İçin Tıklayınız