Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memurluğu, Teknisyen Ve Aşçı Kadrolarına Açıktan Atama Duyurusu (200 adet)

İlan Giriş : 11 Mayıs 2006 00:12, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memurluğu, Teknisyen Ve Aşçı Kadrolarına Açıktan Atama Duyurusu (200 adet)

ADALET BAKALIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

İnfaz ve Koruma Memuru, Aşçı ve Teknisyen Alım Sınav İlanı

1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 9 14 ve 15 inci maddeleri gereğince taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri belirtilen 200 adet kadrodan 160 adedi erkek, 15 adedi bayan olmak üzere toplam 175 adet infaz ve koruma memurluğu kadrolarına merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının on katı kadar aday çağırılacaktır.Hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarından merkezi sınavda en az yetmiş puan alanlara, kadro sayısının on katı aday içerisinde öncelik verilecektir.Diğer kadrolardan 10 adedi aşçı, 15 adedi teknisyen (elektrik,elektronik ve bilgisayar) olmak üzere toplam 25 adet kadrolara merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının beş katı kadar aday çağrılarak adli yargı ilk derece adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü sınavda,

Başvurularda 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)?nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

I. Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan ve merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,

d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

II.Özel Şartlar:

A- İnfaz ve Koruma Memuru Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b. Erkek adaylar için 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c. Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak,

d. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.?den kısa boylu olmamak,

e. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

g. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13?ten fazla, 17?den az olmamak.

B- Aşçı Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a. En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b. Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

c. Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

d. Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

e. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

C- Teknisyen Kadrolarına Atanabilmek için;

a-Meslek liseleri veya teknik liselerin elektrik,elektronik ve bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b. Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c. Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

d. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

3. Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilecektir. Aşçı ve teknisyen kadroları için yapılan başvurular sınavı yapacak komisyonlara gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden aday adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

Adayların yalnızca bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4. Başvuru tarihi: Başvurular 31 Mayıs 2006 Çarşamba günü başlayıp, 13 Haziran 2006 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Sınav yeri: İnfaz ve koruma memurları için ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları, aşçı kadroları için hangi cezaevini istediklerini belirtmek suretiyle başvurdukları Van ve Kocaeli, teknisyen kadroları için hangi cezaevlerini istediklerini belirtmek suretiyle başvurdukları Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarıdır.

6. Boy ve kilo şartı ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesinin 5 inci bendinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Yine aşçı ve teknisyen için aynı Yönetmeliğin 5 ve 6. maddesinin 9,11 ve 18 inci bentlerinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

7. Sınav tarihi ve saati: İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü ile diğer unvanlardaki adaylar için sözlü sınav 29 Haziran 2006 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Başvuru için gerekli belgeler:

a. Başvuru yerinde verilecek EK- 1 başvuru formu,

b. Nüfus cüzdan fotokopisi,

c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden onaylı örneği,

d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

e. Adli Sicil kaydı, (arşiv kaydını gösterir şekilde),

f. Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g. KPSS sınav sonuç belgesi,

h. Aşçı kadrolarına başvuranlar için halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşta sahip olduğu sertifikanın aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden tasdikli örneği,

verilmesi gerekir.

9. Açıktan atama suretiyle atama yapılacak infaz ve koruma memurluğu kadrolarının Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bazındaki yerler ile aşçı ve teknisyen kadrolarının tahsis edildiği cezaevleri ve bu cezaevlerini tercih eden adayların müracaat edecekleri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları aşağıda gösterilmiştir.

EKLER :

1- Başvuru Formu

2- Sınav yapacak komisyonları gösterir liste