Düzce Üniv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İlan Giriş : 06 Eylül 2013 10:29, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Düzce Üniv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzerel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 19 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özeFşartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar.

1-Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa veya zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya yücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, İstenen Belgeler;

1- Bir adet dilekçe

2- 2 adet fotoğraf

3- Özgeçmiş

4- Lise, lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti) 5- 2012 KPSSP94 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi 6- Nüfus cüzdanı fotokopisi 7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar içini

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2012 KPSSP94 ve KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (Bl gurubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının iki (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren onbeş güniçinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeffflfier bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.