Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memurluğu Açıktan Atama İlanı

İlan Giriş : 16 Mart 2006 00:26, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memurluğu Açıktan Atama İlanı

1. Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 615 infaz ve koruma memurluğu kadrosuna Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü sınavda,

a) Başvurularda 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)?nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

b) 615 adet kadronun 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Yasa ile değişik 114 üncü maddesinin 1 inci bendine göre Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla başarılı olanların atanması sağlanacaktır.

I. Genel Şartlar:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

II.Özel Şartlar:

A- İnfaz ve Koruma Memuru Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b. Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c. Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak,

d. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.?den kısa boylu olmamak,

e. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

g. Kilosu, boyunun cm. olarak son iki rakamından 13?den fazla, 17?den az olmamak,

3. Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden aday adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

Adayların yalnızca bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4. Başvuru tarihi: Başvurular 10 Nisan 2006 Pazartesi günü başlayıp, 21 Nisan 2006 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Sınav yeri: İlgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları,

6. Boy ve kilo şartı ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesinin 5 inci bendinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

7. Sınav tarihi ve saati: Boy ve kilo ölçümü ile sözlü sınav 08 Mayıs 2006 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Başvuru için gerekli belgeler:

a. Başvuru yerinde verilecek EK- 1 başvuru formu,

b. Nüfus cüzdan fotokopisi,

c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden onaylı örneği,

d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

e. Adli Sicil kaydı, (arşiv kaydını gösterir şekilde),

f. Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g. KPSS sınav sonuç belgesi,

verilmesi gerekir.

9. Açıktan atama suretiyle atama yapılacak münhal bulunan 8, 9 ve 10 uncu derece infaz ve koruma memurluğu kadrolarının Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bazındaki yerler aşağıda gösterilmiştir.

2- EK- 1 BAŞVURU FORMU

Sınav komisyonları

EK-8

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARI İÇİN SINAV YAPACAK KOMİSYONLARI GÖSTERİR LİSTE

CEZAEVİ ADI ADET UNVAN SINAVI YAPACAK KOMİSYON AÇIKLAMA
CEYHAN TARIM AÇIK 10 (Hepsi erkek) İ.K.M. CEYHAN - 10  
EDİRNE TARIM AÇIK 10 (Hepsi erkek) İ.K.M. EDİRNE- 10  
FOÇA TARIM AÇIK 30 (Hepsi erkek) İ.K.M. İZMİR - 30  
ELMALI KAPALI 10 (Hepsi erkek) İ.K.M. ELMALI - 10  
ÇANAKKALE AÇIK 20 (Hepsi erkek) İ.K.M. ÇANAKKALE - 20  
ANTALYA E TİPİ 100 (Hepsi erkek) İ.K.M. ANTALYA - 100 Antalya L Tipi CİK'na aktarılmak üzere
ALANYA KAPALI 70 (Hepsi erkek) İ.K.M. ALANYA - 70 Alanya L Tipi CİK'na aktarılmak üzere
BALIKESİR KAPALI 60 (Hepsi erkek) İ.K.M. BALIKESİR - 60 Balıkesir L Tipi CİK'na aktarılmak üzere
ÇORUM KAPALI 60 (Hepsi erkek) İ.K.M. ÇORUM - 60 Çorum L Tipi CİK'na aktarılmak üzere
ARDEŞEN KAPALI 10 (Hepsi erkek) İ.K.M. RİZE - 20 Rize L Tipi CİK'na aktarılmak üzere
PAZAR KAPALI 10 (Hepsi erkek) İ.K.M.   Rize L Tipi CİK'na aktarılmak üzere
PAŞAKAPISI KADIN CİK 40 (Hepsi erkek) İ.K.M. ÜSKÜDAR - 40 Erkek CİK'na dönüşünce aktarılmak üzere
ANKARA 2 NOLU L TİPİ 5 (Hepsi erkek) İ.K.M. ANKARA - 85  
ANKARA 1 NOLU L TİPİ 20 (Hepsi erkek) İ.K.M.   Ankara Çocuk ve Genç CİK'na aktarılmak üzere
ANKARA 2 NOLU L TİPİ 50 (Hepsi erkek) İ.K.M.   Sincan Açık CİK'na aktarılmak üzere
ANKARA KADIN 10 (Hepsi erkek) İ.K.M.    
BOZKURT (DENİZLİ) KADIN AÇIK 20 (10 bayan) İ.K.M. DENİZLİ - 20  
SİLİFKE M TİPİ 20 (Hepsi erkek) İ.K.M. SİLİFKE - 20  
UŞAK E TİPİ 20 (Hepsi erkek) İ.K.M. UŞAK - 20  
MANİSA E TİPİ 20 (Hepsi erkek) İ.K.M. MANİSA - 20  
MUĞLA E TİPİ 20 (Hepsi erkek) İ.K.M. MUĞLA -20  
TOPLAM 615