TSE, eleman alım ilanı (96 adet)

İlan Giriş : 29 Aralık 2005 00:43, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
TSE, eleman alım ilanı (96 adet)
Türk Standardları Enstitüsünden :

DUYURU

Enstitümüz merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere;

? 18 adet Elektrik/Elektronik/Elektrik -Elektronik Mühendisi
? 16 adet Makina Mühendisi
? 9 adet Kimya Mühendisi/Kimyager
? 8 adet İnşaat Mühendisi
? 5 adet Bilgisayar Mühendisi
? 4 adet Tekstil Mühendisi
? 4 adet Gıda Mühendisi
? 4 adet Çevre Mühendisi
? 3 adet Orman Endüstri Mühendisi
? 2 adet Fizik Mühendisi/Fizikçi
? 2 adet Ziraat Mühendisi
? 2 adet Endüstri Mühendisi
? 2 adet Metalurji Mühendisi
? 1 adet Matematik Mühendisi
? 1 adet İşletme Mühendisi
? 2 adet Biyolog
? 3 adet İstatistikçi
? 3 adet İşletmeci
? 4 adet İktisatçı
? 3 adet Hukukçu

olmak üzere toplam 96, Adet personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1) Türk Vatandaşı olmak

2) Sınav tarihinde 30 yaşından gün almamak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylarda askerliğini yapmış olmak, erteletmiş ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6) Sağlık durumları itibariyle Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak (Enstitüye alınması uygun görülenlerden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir),

7) Tüm kadrolar için Kamu Personeli Dil Seviye Tespit sınavından geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla en az C seviyesi veya TOEFL sınavından en az 173 puan almış olmak,

8) En az 4 yıllık eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumları veya bunların denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının aşağıda sayılan bölümlerinden mezun olmak ve en eski 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda aşağıdaki tabloda verilen puan türlerinde en az 80 almış olmak.

KADRO PUAN TÜRÜ GEREKLİ EN AZ PUAN
Elektrik/Elektronik/Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makina Mühendisi, Kimya Mühendisi/Kimyager, İnşaat Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Gıda Mühendisi, Çevre Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi/Fizikçi, Ziraat Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Matematik Mühendisi, İşletme Mühendisi ve Biyolog KPSSP4 80
İstatistikçi KPSSP 75 80
İşletmeci ve İktisatçı KPSSP 76 80
Hukukçu KPSSP 20 80

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

? Merkez ve Taşra teşkilatından temin edilecek İş Başvuru Formu, Kendi el yazısı ile hazırlayacağı detaylı özgeçmiş

? Son altı ay içinde çekilen (4.5X6 cm.) 4 adet vesikalık fotoğraf,

? Nüfus Cüzdanının noter onaylı örneği,

? Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin (Mezun olunması gereken fakültelere denk sayılan fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış denklik belgesi) aslı ve noter onaylı örneği,

? KPSS Sonuç belgesinin noter onaylı örneği (aslı ile birlikte),

? KPDS veya TOEFL Sonuç belgesinin noter onaylı örneği (aslı ile birlikte)

? Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı ve noter onaylı örneği

? Adli sicil kaydı

SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Sınav, mülakat şeklinde yapılacaktır.

2. Asgari adaylık şartlarını taşıyan adaylar. KPSS sınav sonuçlarına göre, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve her bir dalda alınacak eleman sayısının 3 katı aday mülakata davet edilecektir. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

3. Branşında master veya doktora yapmış olanlarda KPSS şartı aranmaz. Bu durumda olanların o branşta alınacak eleman sayısının 2 katı aday KPDS veya muadili TOEFL puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak mülakata çağrılır.

4. En son başvuru tarihi 26 Ocak 2006?dır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır. Sınava girebilmek için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile gerçeğe aykırı belge ibraz edenlerin tespit edilmesi halinde, sınav başvuruları kabul edilmeyecek, sınavdan sonra bu durumları tespit edilenler, sınava girip başarılı olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve göreve alınmayacaklardır. Göreve alınmış olanların işlemleri iptal edilerek görevlerine son verilecektir.

5. Mülakat sınavı, TSE?nin Ankara?daki Merkezinde, 18 Şubat 2006 tarihinde saat 10.00?da başlayacak ve tamamlanana kadar takip eden günlerde de devam edecektir.

6. Başvurular Ankara?da bulunan Enstitü merkezindeki İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden yapılacaktır.

7. Postayla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. İş başı yapacak personel en az 1 yıl sözleşmeli olarak istihdam edilecektir.