Ziraat Bankası servis görevlisi alım ilanı (KPSS şartı aranıyor)

İlan Giriş : 18 Aralık 2005 11:44, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Ziraat Bankası servis görevlisi alım ilanı (KPSS şartı aranıyor)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.?den
Ülkemizin en büyük ve güçlü finans kuruluşlarından biri olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş.?nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere;

Bankamızın ?Vizyon ve Misyon?u doğrultusunda, çalıştığı kuruma ve ülkesine değer yaratmada aktif rol üstlenebilecek, Biz Bilinçli, Başarı Odaklı, Dinamik, Değişime ve Yeniliğe İnanan

Servis Görevlileri alınacaktır.

142 YILIN TECRÜBESİNİ YARINLARA TAŞIYACAK BANKACILAR ARIYORUZ...

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar ile vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten dolayı hükümlü bulunmamak,

4- Askerlik görevini tamamlamamış adaylar için 1979 ve üzeri, askerlik görevini tamamlamış olanlar için 1977 ve üzeri doğumlu olmak

5- İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile tevsik etmek,

6- Bankalar Kanunu?na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1- A) Servis Görevlisi (REF: ASG1) için Üniversitelerin İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık öğrenim veren Ekonomi, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler gibi bankacılık mesleği ile ilgili bölümlerinden veya 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokullarından veya Teknik Üniversitelerin İşletme Mühendisliği bölümü ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birinden mezun olmak ve bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların birinden mezun olmuş olup, ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ?KPSSP26? ve ?KPSSP40? puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

1 ?B) Servis Görevlisi (REF: ASG2) için Üniversitelerin en az 4 yıllık öğrenim veren Fakülte ve Yüksek Okullarının Ziraat Mühendisliği (peysaj mimarlığı ve gıda mühendisliği hariç) bölümlerinden ve bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Fakülte ve Yüksek Okulların birinden Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun olmuş olup, ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ?KPSSP3?, ?KPSSP4? ve ?KPSSP5? puan türlerinin birinden 65 ve üzeri puan almış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ:

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; ?1-A? özel şartlara uyan adayların Tablo 1-A?dan, (Tablo 1-A'nın xls formatı),?1-B? özel şartlara uyan adayların ise Tablo 1-B?den (Tablo 1-B'nin xls formatı) sadece 1 bölge/il (görev yeri) için görev yeri tercihinde bulunmak kaydıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubelerinden ya da web sitesinden temin edecekleri Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak bu forma eklenecek aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 19/12/2005 tarihinden itibaren 06/01/2006 Cuma günü saat 18:00?e kadar

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 164 06570 TANDOĞAN / ANKARA adresine elden ya da posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ASİSTAN SERVİS GÖREVLİSİ ADAY BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Nüfus cüzdanının fotokopisi,

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi, (yabancı üniversitelerde eğitim görenler için YÖK?ten temin edecekleri denklik belgesi),

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, adayın net ve açık olarak tanınmasını sağlayacak 2 adet vesikalık fotoğraf,

4- 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar Tablo 1-A veya Tablo 1-B listelerde belirtilen yerlerden sadece biri için müracaatta bulunacaktır. Adaylar her il için ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve o il için tercihte bulunan adaylardan, o il için belirlenen kontenjanın iki katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) mülakata çağırılacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHİ:

Mülakat sınavının tarihi, yeri ve mülakat sınavına çağrılacak adaylar www.ziraatbank.com.tr adresinde ilan edilecek ve formda belirttikleri adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.