İhracatçı Birlikleri raportör yardımcılığı sınav ilanı

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine Raportör Yardımcılığı kadrolarına atanmak üzere sınavla toplam 31 (otuzbir) adet Raportör Yardımcısı alınacaktır. Başvuruların, istenilen belgeler ile birlikte; başvuru yapılan Genel Sekreterlik adresine en geç 30.12.2005 tarihi saat 17:00?ye kadar ulaşacak şekilde şahsen yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 18 Aralık 2005 00:47, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İhracatçı Birlikleri raportör yardımcılığı sınav ilanı
İHRACATÇI BİRLİKLERİ RAPORTÖR YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine Raportör Yardımcılığı kadrolarına atanmak üzere sınavla toplam 31 (otuzbir) adet Raportör Yardımcısı alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özürü bulunmamak,
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden daha önce işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,
01.01.2006 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1976 ve daha sonra doğanlar),
ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004 veya 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında İngilizce, Fransızca veya Almanca Yabancı Dil Testinden en az 42 ve üstü doğru yapmak,
10-11 Temmuz 2004 veya 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az biri olmak üzere en az 70 ve üzeri puan almak;

 

BÖLÜMÜ KPSS PUAN TÜRÜ ALINACAK PERSONEL SAYISI
İMMİB (İstanbul) AİB (Antalya) DKİB (Trabzon) AKİB (Mersin) OAİB (Ankara) GAİB (Gaziantep) UİB (Uludağ) EİB (İzmir) İTKİB (İstanbul)
İŞLETME KPSSP 23 1 - 1 - - - 3 - 2 (Almanca)
İKTİSAT KPSSP 22 2 - - - - 1 1 - -
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KPSSP 33 - - 1 - - 1 - - 1
HUKUK (Hukuk alanında yüksek lisans mezunu olmak) KPSSP 21 - - - - 1 - - - -
ULUSLARARASI TİCARET KPSSP 33 - - - - - - - - 1
MALİYE KPSSP 24 - - - - - 1 1 - 1
EKONOMETRİ KPSSP 34 - - - - - - - - 1
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ KPPSP 17 - 1 - 1 - - 2 1 (Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak) -
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KPPSP 17 - - - 1 - - 2 - -
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KPPSP 17 - - - 1 - - - - -
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KPSSP 17 - - - - 2 - - - -

3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 6 (altı) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.

4- İstenilen Belgeler

Başvuru dilekçesi, [Mezun olunan üniversite ve bölüm ile adayın tüm iletişim bilgilerini (adres, tel, e-posta vb.) içermesi gerekmektedir.],
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Noterden onaylı sureti veya sınav tarihi itibariyle mezun olunabileceğine dair ilgili yükseköğrenim kurumundan alınan yazının aslı,
4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
2 nci maddenin (j) ve (k) bendinde belirtilen sınavlardan istenilen asgari puanların alındığına dair belge,

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

Nüfus Cüzdanının aslı veya Noterden onaylı sureti,
Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti,
4,5X6 ebadında 4 adet fotoğraf,
Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; başvuru yapılan Genel Sekreterlik adresine en geç 30.12.2005 tarihi saat 17:00?ye kadar ulaşacak şekilde şahsen yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adaylar ancak 1 (bir) Genel Sekreterlikte sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla Genel Sekreterliğe ya da aynı Genel Sekreterlikte birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihleri ve yerleri 4.1.2006 tarihinden itibaren ilgili Genel Sekreterliğin internet adresinden ve başvuru yapılan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile uluslarası ticaret, genel ekonomi, genel kültür, güncel olaylar ve sınava girilen yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme; genel kültür ve güncel olay bilgisi 30, uluslararası ticaret ve genel ekonomi 40, yabancı dil bilgisi 30 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

7- Nihai Değerlendirme

Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.

Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden ve başvuru yapılan Genel Sekreterlik binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNİN

ADRES, TELEFON VE WEB SAYFASI ADRESLERİ

  ADRES TELEFON WEB SAYFASI ADRESİ
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL 0(212) 454 02 00 http://www.itkib.org.tr
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL 0(212) 454 00 00 http://www.immib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) Atatürk Cad. No: 382 Alsancak -İZMİR 0(232) 488 60 00 http://www.eib.org.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4 MERSİN 0(324) 237 68 00 (5 Hat) http://www.akib.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) Organize Sanayi Böl. Kahverengi Cad.No: 8 Nilüfer-BURSA 0(224) 219 10 00 http://www.uib.org.tr
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB) Atatürk Caddesi Raşit Berberoğlu İşhanı Kat: 5-6 PK:137 07100 ANTALYA 0(242) 244 01 20 http://www.aib.org.tr
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) Mahatma Gandi Caddesi No: 103 G.O.P. /ANKARA 0(312) 447 27 40 (5 Hat) http://www.oaib.gov.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:1/1 Şahinbey - GAZİANTEP 0(342) 220 00 10 (4 Hat) http://www.gaib.org.tr
Doğu Karadeniz Hub.Bak.Yağlı.Toh.ve Mam.İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DKİB) Pazarkapı Mah.Sahil Cad. Ticaret Borsa Binası No:95 Kat:3 TRABZON 0(462) 326 16 01 http://www.dkib.org.tr