KKK 2013 Yılı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alım İlanı

15/02/2013 09:49:00
Yazdır
2013 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla TABLO-1?de belirtilen sınıf ve branşlarda muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde erkek ve bayan personel alınacaktır.

b. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa;

(1) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(2) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında ?yedek subay olamaz? kararı olanlar başvuramazlar.),

(3) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,

(4) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

(5) TABLO-1?de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.

c. Temin faaliyeti TABLO-2?deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 13 Şubat - 15 Mart 2013 tarihleri arasında (15 Mart 2013 saat 17.00?a kadar) www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresinden yapılacaktır.

ç. Yazılı sınav; 30 Mart 2013 saat 10.00?da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Değirmenlik/Lefkoşa)nde yapılacaktır. FYO kaynaklı sınıfları (mühendis, öğretmen, tabip, diş tabibi, eczacı, sağlık idaresi, veteriner) tercih eden adaylar Ankara?da sınava girecektir. Sınav merkezlerine yerleştirmede ?adayların il tercihi? dikkate alınacak, ancak sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezlerine de planlanabilecektir. Sınav yerinin değiştirilmesi hâlinde bu husus adaylara önceden genel ağ (internet)/e-posta/SMS üzerinden bildirilecektir.

d. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması faaliyetleri (ön sağlık muayeneleri, fiziki kabiliyet yeterlilik testi (FKYT) ve mülakat) 30 Nisan-07 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara?da icra edilecektir. İkinci aşama sınav merkezi/merkezleri, yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

e. Yapılacak seçmeler sonucunda sözleşmeli/muvazzaf subay adaylarından asil olarak tespit edilenler; Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, teğmen rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.

f. KHO kaynaklı adaylar, kaynak okula uygun olarak tercihleri haricinde de idarenin ihtiyacı doğrultusunda yerleştirilebilecektir. Bu nedenle kaynak okul durumunuza göre çok tercih yapmanız lehinize olacaktır.

g. Tabip ve diş tabibi sınıflarında muvazzaf ve sözleşmeli subay için ayrı kontenjanlar verilmiştir. Her iki sınıfta muvazzaf subay kontenjanı doldurulamadığı takdirde, noksan kontenjanlar ?sözleşmeli subayların kontenjanlarını arttırmak? suretiyle sözleşmeli subay olarak tamamlanabilecektir.

ğ. Muvazzaf subay olarak temin edilecek tabip adaylardan devlet hizmeti yükümlülüğü olanlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşünü alarak ikinci seçim aşaması faaliyetlerine geldikleri takdirde işlemleri muvazzaf, aksi takdirde sözleşmeli subay adayı olarak yürütülecektir.

h. KHO kaynaklı sınıflara bayanlar başvuramayacaktır. Bayanların başvurabileceği sınıf/branşlar TABLO-1?de belirtilmiştir.

ı. Adaylarda Aranacak Nitelikler:


(1) Muvazzaf Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar:

(a) Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik?in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak,

(b) TABLO-1?de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

(2) Sözleşmeli Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar:

(a) Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği?nin 6?ncı maddesinde düzenlenmiş olan ?Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri? taşımak,

(b) TABLO-1?de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

(3) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak olarak TABLO-3?te belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak (30 Eylül 2013 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya kaynak okullar listesinde (TABLO-3) yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak,

(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak (tabip sınıfı hariç) ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(ç) Öğretmen sınıfına başvuran, eğitim fakültesi veya fakültelerin öğretmenlik bölümünden mezun olmayan adaylar için ?ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans? veya ?pedagojik formasyon? sertifikası programından herhangi birini tamamladığını belgelendirmek (Arapça, Boşnakça, Yunanca, Rusça, Gürcüce, Bulgarca, Farsça, Rehberlik ve Sosyoloji branşlarında ?ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans? veya ?pedagojik formasyon? sertifikası aranmayacaktır.),

(4) Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2013 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),

(b) 29 Nisan 2013 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1981 ve daha sonraki doğumlular),

(c) Lisans eğitim süresi 5 yıl ve üzeri olanlar, lisansüstü eğitim yaş sınırına tabi olacaklardır.

(ç) Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adayların yaşlarının hesaplanmasında, kıt?aya ilk katıldıkları tarih esas alınacaktır.


(5) Sağlık ile İlgili Şartlar:


(a) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,


(b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4a ve TABLO 4b?dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm?dir.).


(c) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf/sözleşmeli subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) ?........... Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur? kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.


(6) Özel Şartlar:


(a) TSK?da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden ?Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur? kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,


(b) TSK?da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

i. Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet belgesini 30 Eylül 2013 tarihine kadar teslim etmeyenler ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

2. ÖN VE ASIL BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER:

a. Adaylar ön başvurularını 13 Şubat-15 Mart 2013 (Saat 17.00?a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

c. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

ç. Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI VE ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler:

(1) İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında ?yedek subay olamaz? kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO?5 ve TABLO?6) ilgili bölümüne (2 ve 3?üncü madde) yazılacaktır.

(2) Hâlen silahaltında bulunan adaylardan;

(a) Yedek subaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge?nin EK-D?sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağı?nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-5) göre tanzim edilen nitelik belgesi,

(b) Erbaş/erler için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge?nin EK-F?sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağı?nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(3) TSK?da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge?nin EK-E?sinde belirtilen ve Kara Ağı?nda bulunan nitelik belgesi formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(4) TSK?da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne (1?inci madde) yazılacaktır.

(5) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(6) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile ikinci seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında ?subay olmaya layıktır? nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması ?sicil tam notunun % 84 veya altında olanlara?, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:

Ön Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçeceklerdir.

a. Yazılı sınav

b. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(1) Kayıt-Kabul (başvuru evraklarının teslim alınması),

(2) Kişilik Değerlendirme Testi,

(2) Ön Sağlık Muayenesi,

(3) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,

(4) Mülakat.

c. Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

4. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 30 Mart 2013 tarihinde 1.ç. maddesinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, bütün sınav merkezlerinde saat 10:00?da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 08:30?da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezleri belirlenecek ve adayların hangi sınav merkezinde sınava girecekleri 22 Mart 2013 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Adaylara uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavı;

(a) TABLO-1?de belirtilen sınıf ve branşlara müracaat eden tüm adaylar, genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı konuları ve soru miktarları aşağıda belirtilmiştir:


S.Nu . Konular Soru Miktarı
1. Türkçe 5
2. İnkılap Tarihi 12
3. Atatürkçülük 12
4. T.C. Anayasası 4
5. Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar 11
6. Türkiye Coğrafyası 6
Toplam 50

(b) Kara Harp Okulu kaynaklı sınıflara müracaat eden adaylar, yazılı sınav olarak sadece genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı 50 soru olup, 70 ve üzeri standart puan alanlar başarılı sayılacak ve ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır.

(2) Meslek Bilgisi Sınavı;

Meslek bilgisi sınavı, FYO kaynaklı sınıfları tercih eden adaylara (genel kültür sınavına ilave olarak) uygulanacak ve mezun olunan bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulacaktır.

c. Yazılı sınavın değerlendirmesi, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre yapılacak ve elde edilen ham puanlar (net sayısı) standart puana dönüştürülecektir. Genel kültür sınavı 50, meslek bilgisi sınavı 50 standart puan olmak üzere değerlendirme 100 tam standart puan üzerinden yapılacaktır. Genel kültür sınavından en az 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) en az 35 standart puan ve daha yukarı puan alan, ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alanlar başarılı sayılır.

ç. Yabancı dil öğretmenlerinde genel kültür sınavından 30 ve üzerinde standart puan alan ve okuma/anlama sınavından 25 ham üzerinden en az 15 ham puan alarak barajı aşan adaylar müteakip sınav aşamasına (dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma) çağrılacaktır. Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarını içeren 25 ham puan değerindeki her bir yeterlilik düzeyinden en az 15 ham puan alan, dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarının toplamından 70 standart puan alan adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılacaktır. (Almanca, İngilizce ve Fransızca sınavları Kara Harp Okulu (Bakanlıklar/Ankara)nda; Arapça, Rusça, Yunanca, Boşnakça, Bulgarca, Farsça ve Gürcüce sınavları ise K.K. Lisan Okulu (Küçükyalı/İstanbul)nda yapılacaktır.)

d. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınav tarihleri (Hangi adayın hangi gün sınavlara geleceği) 19 Nisan 2013 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

5. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYET TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınavları (ön sağlık muayeneleri, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi (FKYT) ve mülakat) 30 Nisan-07 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara?da icra edilecektir. İkinci aşama sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

b. Bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1) Kayıt-Kabul

Adaylar başvuru için gerekli belgeleri kayıt kabul aşamasında getireceklerdir.

(2) Ön Sağlık Muayenesi

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği?nde belirtilen (TABLO-4a ve TABLO-4b?de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(3) Kişilik Değerlendirme Testi

Adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(4) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT)

(a) Kara Harp Okulu (KHO) ve Fakülte Yüksek Okul (FYO) kaynaklı sınıflar için müracaat eden;

(I) Sözleşmeli subay adayları, 1500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için FKYT standartları TABLO-8a?da, açıklamaları ise TABLO-9?dadır. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılacaktır. Sözleşmeli subay aday adaylarının fiziki kabiliyet yeterlilik testi notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.

(II) Muvazzaf subay adayları, 3000 m koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için FKYT standartları TABLO-8b?de, açıklamaları ise TABLO-9?dadır. Değerlendirmede adayların her branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu 30 baraj puanını geçmesi şarttır. Adayların FKYT notu; mekik, sınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.

(b) Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacak adaylara uygulanacak FKYT standartları TABLO-10 ve TABLO-11?de belirtilmiştir. FKYT değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacaktır.

(c) FKYT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan ?Nihai Karar Komisyonu? teşkil edilecektir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(ç) FKYT?de baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacak ve eleneceklerdir.

(d) FKYT?ye katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(5) Mülakat;

(a) Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer seçim aşamalarında ölçülemeyen ait kişisel özelliklerin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla ?yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği? planlı bir görüşmedir.

(b) Değerlendirme; sözleşmeli subay adayları için, 100 tam not üzerinden yapılacak, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Muvazzaf subay adayları için ise, 50 tam not üzerinden yapılacak, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir.

6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a. Adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken kayıt kabul aşamasında aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

(1) Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar, sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2) Adayların kayıt kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, vb. belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

(3) Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş (Öğretmen/İngilizce Mühendis/Harita vb.) yazılacaktır.

(a) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form [Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-12?dedir. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formların üzerine fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)].

(b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.).

(c) Askerî Kimlik Fotokopisi: Askerlik görevine devam eden adaylara ait askeri kimlik fotokopisi.

(ç) Lisans Diploması: Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az dört yıllık fakülte/yüksekokula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği (TABLO-3?te belirtilen lisans kaynak bölüm/yüksekokul veya fakülte isimleri, diploma/mezuniyet belgeleri ile birebir uyuşmuyor ise Yükseköğretim Kurulu?ndan (YÖK) isim değişikliğine dair bir belge.), 2013 yılında mezun olacak adaylar için ise dekanlık/öğrenci işleri tarafından onaylı öğrenci belgesi.

(d) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(e) Not Durum Belgesi (Transkript): Bitirdiği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

(f) Lisansüstü Diploması: Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Fakülte Öğrenci İşleri tarafından ?Aslı gibidir? onaylı olanlar kabul edilecektir.).

(g) Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası: İngilizce, Almanca, Fransızca, Edebiyat, Biyoloji, Matematik, Kimya, Yapı, Elektronik ve Tarih branşlarında öğretmenliğe müracaat edenler (Eğitim fakültesi, teknik eğitim fakültesi veya fakültelerin öğretmenlik bölümleri mezunları hariç) için öğretmenlik formasyonu sertifikasının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

NOT: Tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifika programına ikinci aşama sınavlarının başlama tarihi itibarıyla kayıtlı olan adaylar, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla söz konusu programları tamamlayabileceğini ilgili fakülte dekanlığınca belgelemek kaydıyla kabul edileceklerdir.

(ğ) Lise diploması:

(I) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini [Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.)] veya,

(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(h) Beden Eğitimi Öğretmenliği için müracaat eden adaylardan herhangi bir branşta millî sporcu veya millî antrenör olanlara ait belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve fotokopisi.

(ı) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için):

(I) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

(i) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 01 Mart 2013 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(j) Varsa, Şehit/Gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (İlgili adaylar, anne/baba veya eşi TSK?ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.).

(k) Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (İki tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).

(l) Adli Sicil Kaydı: Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI?nı ?EVET? olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

(m) Nitelik Belgesi:

(I) Birlik Komutanlıklarınca, adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK?da sivil memur veya işçi olarak çalışanlara 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(II) Nitelik belgesi; kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen acemi birliğinde eğitim gören adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır.

(4) Adaylar yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabılarını getirmeleri gerekmektedir. Beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylar ayrıca yüzme testi için mayo, bone, havlu, terlik vb. gibi malzemeleri de getireceklerdir.

(5) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

NOT: Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için bu gibi malzemeler sınav merkezine getirilmeyecektir.

7. DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI:

a. Harp Okulu Kaynaklı Sınıflara alınacakların değerlendirmesi;

Değerlendirme Puanı = Yazılı Sınav Sonuç Puanı %70 + Mülakat Puanı %15 + FKYT Puanı %15 + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi).

b. FYO Kaynaklı Sınıflara (Beden eğitimi öğretmenliğine müracaat edenler hariç) alınacakların değerlendirmesi;

Değerlendirme Puanı = Yazılı Sınav Sonuç Puanı %70 + Mülakat Puanı %20 + FKYT Puanı %10 + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi).

c. Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacakların değerlendirmesi;

Değerlendirme Puanı = Yazılı Sınav Sonuç Puanı %50 (Genel Kültür %20 + Meslek Bilgisi %30) + FKYT %30 + Mülakat %20 + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, antrenör, şehit, gazi).

ç. FYO kaynaklı ve meslek sınavı yapılan tüm sınıf ve branşlarda (Beden eğitimi öğretmenleri hariç) adayların yazılı sınav notunun hesaplanmasında genel kültür sınavı notunun % 40?ı, meslek bilgisi sınavı notunun % 60?ı alınacak ve bu iki notun toplamı değerlendirmeye esas olacak adayın yazılı sınav puanı notunu oluşturacaktır. (Bu not 100 tam puan üzerinden hesaplanır.)

d. Özelliği nedeniyle verilecek ilave puanlar:

Yapılan tüm sınavlarda başarılı olan adaylardan;

(1) Yüksek lisans eğitimini 29 Nisan 2013 tarihine kadar tamamlamış olanlara 5 puan,

(2) Doktora veya uzmanlık eğitimini (tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte veya eczacılıkta) 29 Nisan 2013 tarihine tamamlayanlara ve doçentlere 10 puan,

(3) Herhangi bir branşta millî sporcu veya millî antrenör olanlara (sadece beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylara) 10 puan,

(4) Şehit eş ve çocuklarına 10 puan, muharip gazi/malul gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave verilir.

(5) Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir.

NOT: Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanacaktır. Sınıflandırmada öncelik sırası; adayların bitirdikleri bölüm, kuvvet ihtiyacı ve adayların tercihi şeklinde olacaktır.

8. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ:

a. İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, 20 Mayıs 2013 tarihinden sonra K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Asker Hastanesine/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) (Sınav sonuçları ile beraber www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde 20 Mayıs 2013 tarihinden sonra tebliğ/ilan edilecektir.) başvurarak sevk belgelerini alacak ve bu hastanede/sağlık biriminde muayene işlemlerine başlayacaklardır.

c. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen Ön Raporu aynı gün danışma birimine elden teslim edeceklerdir.

ç. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler (Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.). İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

9. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

a. Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.

b. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

ç. Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail) adreslerini (Adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

d. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

e. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

g. Adaylar aşağıda açıklanan Ön Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra ?ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU?nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın ?doğum yeri? bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın ?nüfusa kayıtlı olduğu? bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili bilgileri bularak seçiniz.

9. CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:

Nüfus cüzdanınızın ?cilt nu.?, ?sayfa nu. (aile sıra nu.)? ve ?sıra nu.? bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

DİKKAT: BAŞVURU GÜNCELLEM/SORGULAMA İŞLEMLERİNDE ADAY NUMARANIZI UNUTTUĞUNUZDA CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.NIZ SORULACAĞINDAN BU BİLGİLERİ DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

13. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

14. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

15. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU MUSUNUZ?:

Bu alana gazi veya şehit eş ve çocuğu iseniz ?Evet?, değilseniz ?Hayır? seçeneğini işaretleyiniz.

17. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

18. POSTA KODU:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

20. E-POSTA ADRESİ:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21. CEP TELEFON NUMARASI:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

22. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kaydı olması önemlidir).

23. EĞİTİM DURUMU (LİSE TÜRÜ/LİSE BÖLÜMÜ/ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/ FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

24. LİSANS MEZUNİYET NOTU:

Mezun iseniz, lisans bitirme derecenizi yazınız.

25. LİSANS MEZUNİYET TARİHİ:

Mezun iseniz, lisans bitirme tarihini yazınız.

26. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

27. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

28. ASKERLİK STATÜSÜ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

29. TERHİS/SEVK TARİHİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Terhis/sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

30. TERTİBİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Tertibinizi yazınız. (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

31. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan erkek adaylar için).

32. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF VE BRANŞ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan erkek adaylar için).

33. RÜTBENİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan erkek adaylar için).

34. BİRLİK ADRESİ, İLİ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız. (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan erkek adaylar için).

35. SINIF/BRANŞ/STATÜ TERCİHİ:

Adayların okul ve bölümlerine göre başvurabilecekleri sınıf ve branşlar, Kara Harp Okulu (KHO) kaynaklı ve Fakülte Yüksek Okulu (FYO) kaynaklı olmak üzere TABLO-3?te belirtilmiştir. Adayların KHO kaynaklı sınıflardan bir/birden fazlasını veya FYO kaynaklı sınıflardan sadece bir tanesini tercih etme hakları bulunmaktadır (Adaylara hem KHO kaynaklı, hem FYO kaynaklı sınıfları aynı anda tercih hakkı tanınmamaktadır.). Buna göre mezun olduğunuz okul ve bölüme göre size tercih etme hakkı verilen KHO kaynaklı sınıflardan bir/birden fazlasını veya FYO kaynaklı sınıflardan birini işaretleyiniz. Şayet FYO kaynaklı sınıflardan birden fazla tercih yaparsanız ilk tercihiniz dikkate alınacaktır. Hem muvazzaf hem de sözleşmeli subay kontenjanında yer alan sınıfların, ya sözleşmeli ya da muvazzaf olanını seçiniz.

NOT: Birden fazla lisans mezunu (çift ana dal mezunu) adaylar, mezun oldukları okulların sadece birisi ile başvuruda bulunabilirler.

36. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Yazılı sınava girmek istediğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir. FYO kaynaklı sınıfları tercih eden adayların sınav merkezi Ankara?dır. Bu adaylar için diğer il/sınav merkezi tercihleri dikkate alınmayacaktır.

37. ADLİ KAYIT:

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar ?EVET?, mahkeme kararı olmayanlar ?HAYIR? seçeneğini işaretleyecektir. ?EVET? işaretleyenler ikinci aşama sınavlarına gelirken adli sicil kayıtlarına ilişkin mahkeme kararlarını yanlarında getireceklerdir.

38. ONAY:

Bilgilerinizi kontrol ederek ?Kaydet? düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

2. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

3. Adayların yazışma adresleri (E-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

4. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

5. Açılan son sayfada bulunan ADAY NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

6. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından ?Başvuru Güncelle? seçeneğini işaretleyerek güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir).

7. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurarak kayıt/aday numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları ?Aday Numarasını Öğrenme? taleplerine yanıt verilmeyecektir. ?Başvuru Güncelleme?, ?Başvuru Sorgulama? bölümlerindeki ADAY NUMARAMI UNUTTUM linkini tıklayarak aday numaranızı öğrenebilirsiniz.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

Tel. Nu. : (0 312) 562 11 11

Faks Nu. : (0 312) 411 60 50

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ?

TABLOLAR

TABLO-1 TEMİNİ YAPILACAK SINIF VE BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-3 KAYNAK OKULLAR VE BAŞVURABİLECEĞİ SINIFLAR Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-4a BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-1 (ERKEK) Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-4b BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-2 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-5 YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-6 ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-7 SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-8a SÖZLEŞMELİ SUBAY FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-8b MUVAZZAF SUBAY FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-9 FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-10a BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-1 (ERKEK) Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-10b BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-2 (ERKEK) Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-11a BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-1 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-11b BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-2 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız?

TABLO-12 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU VE DOLDURMA TALİMATI Ulaşmak için tıklayınız?


Bu ilan 88,744 defa okundu. 25 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?