Emniyet, 33 personel alacak

Emniyet Genel Mudurlüğü 33 aşçı, teknisyen yardımcısı (elektrik, sıhhi tesisat, kaloriferci ve lise mezunu alacak. Alımlarda KPSSP94 puanına bakılacak

İlan Giriş : 31 Aralık 2012 14:12, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Emniyet, 33 personel alacak

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK
2012 ? 3. DÖNEM PERSONEL (KADROLU) İLANI

1. GENEL HUSUSLAR
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına EK? de belirtilen statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK? de belirtilmiştir.
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
ç) Adaylardan başvuru esnasında başvuruda bulunacağı unvana/branşa ayrılan pozisyon sayısı kadar atanmak istediği yer tercihi sırası alınacaktır. İşlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, tercihlerin başvuru merkezine gelmeden önce kararlaştırılıp başvuruda bulunması faydalı olacaktır. Adaylar başvuracağı unvan ile ilgili atanmak üzere en fazla 10 il tercih edecek olup, tercihleri dışındaki birimlere de atanmak isteyenler ?Tercih Dışı Kabul? seçeneğini işaretleyeceklerdir.
d) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya ?Başvuru Formu? çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu ?Başvuru Formu? nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
e) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2012 yılında yapılan KPSS puanı esas alınacaktır. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı kullanılacaktır.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki aşağıdaki şartları taşımak,
1.Türk Vatandaşı olmak,
2.İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 14 Ocak 2013 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (14 Ocak 1994 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (10 Ocak 1977) tarihi ve sonrası doğumlu olanlar),
3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5.Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
b) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,
c) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d) Merkezi sınavdan (KPSS 2012) ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
f) Son 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünce personel alımı amacıyla yapılan sözlü ve/veya uygulama sınavlara katılmamış olmak.(sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde sınava girmeyenler de bu kapsamdadır.)

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar, tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a)Kimlik belgesi,
b)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
ç) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 10 Ocak 2013 ? 14 Ocak 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar birden fazla unvana müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla il sınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava her unvan ve branş için 2012 yılı KPSS puanına göre ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının Teknisyen Yardımcısı (Kaloriferci) unvanının 5(beş) katı kadar diğer unvanların 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (KPSS 2012) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. 3
b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Hesaplanan sıralamaya ve adayların başvuru esnasındaki tercihlerine göre atanmaya hak kazandığı il belirlenecektir.
6) SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
İLAN OLUNUR.

EK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

Alım Türü Unvanı Alınacak İl (Sayı) Sayı ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
Cinsiyet KPSS Puan Türü, Yılı ve Taban Puanı Öğrenim Durumu
657 sayılı DMK 4-A md. AŞÇI

ARTVİN (1)

KASTAMONU (1)

NEVŞEHİR (1)

SİNOP (1)

4 E/K KPSS-2012 P94-70 Aşçılık, Mutfak, Yiyecek İçecek Hizmetleri Ortaöğretim bölümlerinin birinden mezun olmak.
657 sayılı DMK 4-A md. TEKNİSYEN YARDIMCISI (Elektrik)

ADANA (1)

SİNOP (1)

2 E/K KPSS-2012 P94-75 Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrikçilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ortaöğretim bölümlerinin birinden mezun olmak.
657 sayılı DMK 4-A md. TEKNİSYEN YARDIMCISI (Sıhhi Tesisat)

ADANA(1)

BAYBURT (1)

2 E/K KPSS-2012 P94-65 Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Ortaöğretim bölümlerinin birinden mezun olmak.
657 sayılı DMK 4-A md. TEKNİSYEN YARDIMCISI (Kaloriferci)

ANKARA (4)

AFYONKARAHİSAR (2)

BOLU (2)

ESKİŞEHİR (1)

NEVŞEHİR (1)

RİZE (1)

11 E KPSS-2012 P94-55 Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Ortaöğretim bölümlerinin birinden mezun olmak. Ya da Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olup, M.E.B' dan onaylı "Kalorifer Ateşçiliği" Sertifikası Sahibi olmak ya da 3308 sayılı Kanuna göre "Kalorifercilik" dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine sahip olmak.
657 sayılı DMK 4-A md. TEKNİSYEN YARDIMCISI

ADANA (1)

ANKARA (5)

ARTVİN (2)

BURSA (1)

DİYARBAKIR (1)

NEVŞEHİR (1)

İZMİR (1)

SİNOP (2)

14 E/K KPSS-2012 P94-80 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.