Adalet Bakanlığı mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför alım ilanı

Adalet Bakanlığı 70 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 sofor, 7 mütercim alacak. Adayların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

İlan Giriş : 29 Aralık 2012 10:11, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı mütercim,  koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför alım ilanı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlık merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere alım yapılacak kadronun 5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I) Genel şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak.

II) Özel şartlar:

Mütercim:

a) Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak.

Koruma ve güvenlik görevlisi:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Ocak 2013 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve sonrası, önlisans mezunları için 22 Eylül 1982 ve sonrası, ortaöğretim mezunları için 23 Eylül 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

Şoför:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

III) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler:

a) Ek-2 Başvuru Formu,

b) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Kısa özgeçmiş (fotoğraflı),

Ayrıca;

e) Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

f) Şoför kadrosuna müracaat edenler için sürücü belgesi, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlıklı (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan ?özel güvenlik görevlisi olur? ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

cc) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

IV) Başvuru yeri, şekli ve tarihi:

Başvurular 02 Ocak 2013 Çarşamba günü başlayıp 18 Ocak 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek olup, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, bilgi işlem şeflikleri ve bilgi işlem bürolarına T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile şahsen yapılacaktır. Başvuru esnasında evrak alınmayacak ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

V) Başvuru sonuçlarının duyurulması: Başvuranlardan sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) 25 Ocak 2013 tarihinde ilan edilecektir.

VI) Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve tarihi: Sözlü ve şoförler için ayrıca yapılacak uygulama sınav yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecektir.

VII) Sözlü sınav şekli ve konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır ve en az 70 puan alan başarılı sayılır.

Şoför kadrosuna başvuranların mesleki bilgileri araç başında ve kullanma becerisi ölçülmek suretiyle tespit edilecektir.

Duyurulur.

Ek-1 Kadrolara İlişkin Liste (Tıklayınız.)

Ek-2 Başvuru Formu (Tıklayınız.)

Ek-3 Başvuru Merkezleri (Tıklayınız.)

Not: Başvuru şartlarını taşımaksızın başvuru yapanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.