Muhasebat Gn. Mde.'lüğü Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici-Sistem Programcısı Alım İlanı

İlan Giriş : 24 Kasım 2005 00:01, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Muhasebat Gn. Mde.'lüğü Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici-Sistem Programcısı Alım İlanı

MALÎYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülmekte plan say2000i projesinde çalıştırılmak ve Bakanlığımızın diğer birimlerinin taleplerini karşılamak üzere Bakanlığımızda bos bulunan Sözleşmeli Programa ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca ilk defa görevlendirilmek üzere sınavla sözleşmeli personel,alınacaktır..

Yazılı sınav 10/12/2005 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Adaylann yazılı sınava katılacaktan yer ile sınav saatleri kendilerine gönderilecek sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Bu sınavda basan gösterenler sınav komisyonunca aynca bildirilecek gün ve saatte Ankara'da sözlü sınava tabı tutulacaktır.

1 -SINAVA KATILMAK İSTEYENLERDE ARANIIACAK ŞARTIAR A-GENEL ŞARTLAR:
a 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
b Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış (25/12/1970 tarihinden sonra doğmuş) olmak.
c Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya en az 31/12/2006 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.
d) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
e Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Programcı ve Çözümleyici-Sistem Programcısı olmalanna engel bir durumu bulunmamak.

B-ÖZEL ŞARTLAR:
a) Yurt içinde ve dışında bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık ;
o Bilgisayar Bilimleri,
o Bilgisayar Enformatik,
o Bilgisayar Enformasyon Sistemleri,
o Bilgisayar Öğretmenliği,
o Bilgisayar Sistemleri öğretmenliği,
o Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
o Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,..
o Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği,
o Bilişim Sistemlen ve Teknolojileri,
o Elektronik Öğretmenliği,..
o Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği.
o Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,
o Enformasyon Teknolojileri,
o Fizik,
o istatistik,
o istatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
o Matematik,
o Matematik-Bilgisayar,
o Uçak Elektrik-Elektronik, ..
bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olmak.
b. Yüksek öğrenim sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
c.En az iki programlama dili bilmek.
d. Tercihen Unix işletim Sistemi ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi konusunda deneyimli olmak.
e. ingilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabana Dil Seviye Tespit Sınavına katılarak asgari "D" düzeyinde ingilizce bilgisi aranır. Ancak yurt dışı veya yurt içinde ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde masterveya doktora yapanlar, ingilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi- veya İELTS sınavında 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri "D" olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçlan "5" yıl süre ile geçerlidir.)

2-İSTENİLEN BELGELER
a) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Soruşturma Şubesi Müdürlüğünden alınacak veya http://www.mu-hasebat.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak "iş Talep Formu".
b) Diploma veya mezuniyet belgesi örneği.
a Yüksek öğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge.
d) En az iki programlama dili bildiğine dair belge.
e) ingilizce Lisan bilgisi ile ilgili olarak ;
1- ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlann öğrenim gördükleri üniversitenin ingilizce dili ile öğretim yaptıklarını kanıtlayıcı "belge.
2- İngilizce dili dışında öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar için;
a. Kamu Personeli Yabana Dil Seviye Tespit Sınavına katılarak asgari (D) düzeyinde ingilizce bildiğini kanıtlayıcı belge veya,
b. ingilizce dilinde TOEFL Sınavında en az 173 puan aldığını gösterir kanrHayıcı belge (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya, c İELTS Sınavında 6 puan aldıklarına dair kanrHayıcı belge.
f) Kamu veya özel sektörde Çözümleyici-Sistem Programcısı veya Programcı olarak görev yapılmış ise buna dair belge.
ğ) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü resmi bir hastaneden "sınav tarihinden en fazla 6 ay önce" alınmış sağlık kurulu raporu. (Sözlü sınavını kazananlar tarafından, sözlü tarihinden itibaren bir hafta içinde idareye verilecektir)
h).Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya en az 31/12/2006 tarihine kadar tecilli olduğunu gösterir belge.
D ikametgah belgesi.
J) Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
K) iki adet vesikalık fotoğraf.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Aranılan şaman taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Muhasebat Genel Müdürlüğünce, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilir. Sınava ancak "bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda ginş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3-BAŞVURU
Başvurular, en geç 25/11/2005 tarihi mesai bitimine kadar," T.C Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Soruşturma Şubesi Müdürlüğü İlkadım Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI
a) Sınav : Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
b) Yazılı Sınav : Mesleki bilgi ölçer nitelikte olacaktır.
c) Sözlü Sınav : Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
d) Yazılı ve sözlü sınavda başanlı olmak için ayn ayn 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmazlar. Sınav sonuçlan sınav komisyonu tarafından sınavı müteakip Bakanlık iran panosunda ilan edilerek duyurulacaktır.
a) Yazılı ve sözlü sınavlarda başanlı olanlardan gerçeğe aykın beyanda bulunduklan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenler başansız addolunur.

5-SINAV KONULARI
o Temel Bigisayarve Donanım
o Veri Yapısı
o Algoritma
o Akış Diyagramı
o Java - Java Script
. Oracle - SOL - ?L/SQL
o Unix
. Temel Windows 2000
o Temel Office Üygulamalan
o Bilgisayar Ağlan ve Yapılan (Network)

6- MESLEKİ TECRÜBENİN BELİRLENMESİ
Programa ve Çözümleyici-Sistem Programcısı olarak 657 sayılı Kanuna tabi veya aynı kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHICye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde Programcı veya Çözümleyici-Sistem Programcısı olarak çalışılan hizmetler ve varsa bilgisayar sisterr merkezlerinde sistem donanımı ve iletişim alt yapısı konusundaki çalışmalar belgelendirilecektir.