Adalet Bakanlığı Zabit Ktipliği (30 Adet) Sınav İlanı

İlan Giriş : 24 Ekim 2005 00:14, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı Zabit Ktipliği (30 Adet) Sınav İlanı

1-Antalya merkez ve mülhakatında münhal bulunan ve genel idare hizmetleri sınıfında belirtilen 30 adet zabıt kâtibi kadrosuna Antalya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılacak sözlü sınav ve mülâkat sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2- Antalya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yapılacak sözlü sınav ve mülâkata,

10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS)?nda lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I)Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yazılı sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve son başvuru tarihi (18 Kasım 2005) itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 18/11/1987 tarihinden önce doğmamış olmak, (bu tarihten önce doğanların kazai rüşt kararı olmaksızın müracaatları kabul edilmeyecek)

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e-Zabıt kâtipliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilecektir.),

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

II)Özel Şartlar:

a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonuncu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c-Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınav ve mülâkata alınmayacaklardır.)

d-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3-Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, Antalya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ile mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular ile halen yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların da sınava girmek üzere yaptığı başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-Başvuru tarihi: Başvurular 01 Kasım 2005 Salı günü başlayıp, 18 Kasım 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5-Sınav yeri: Antalya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu.

6-Sınav tarihi ve saati: 26 Kasım 2005 Cumartesi günü, adayların daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama yapılacak ve uygulama bitiminden sonra sözlü sınav ve mülâkat yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

7-Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru yerlerinde verilecek Ek-1 Başvuru Formu,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi,

d) KPSS-2004 sınav sonuç belgesi,

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f) En az 80 saat bilgisayar veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya belge,

g) Başvurunun yapılacağı ilgili adalet komisyonlarından temin edilecek ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulan bir adet arşiv araştırması formu,

8-Açıktan atama suretiyle 7, 8, 9, 10, 11, 12 inci derecelerde münhal bulunan zabıt kâtipliği kadrolarına Antalya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca uygun görülecek yer ve sayıda atama yapılacaktır