İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Karatay Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

İlan Giriş : 17 Ekim 2005 00:01, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Karatay Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz, Teftiş Kurulu Müdürlüğünün açık bulunan, GİH sınıfından 1 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - Sınav Tarihi ve Yeri

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Karatay Belediyesi Civar Mahallesi Aslanlıkışla Caddesi Mevlana Gülbahçe doğusu Karatay Konya adresindeki hizmet binası yemekhanesinde yapılacaktır. Yazılı sınav 7 Kasım 2005 Pazartesi günü saat: 09.15?de yapılacak, başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

2 - Giriş Koşulları

Adayların;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak

c) Eğitim süresi en az dört yıl olan, Hukuk Fakültesi ile diğer fakültelerin Uluslararası ilişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, İktisat veya İşletme bölümlerinden birinden mezun olmak,

d) Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılan 10-11 Temmuz 2004 veya 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)sonucunda; KPSSP79 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan almış olmak. (KPSS 79 bölümünden 75 ve üzeri puan alanlar arasında olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 20 kişi yazılı sınava alınacaktır)

f) Belediye müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,

gerekir.

(f) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup; sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak inceleme ile tespit edilir. Durumu uygun bulunmayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Personel ve Eğitim Müdürlüğünce sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)verilecek, adayların sınava girecekleri salon, Karatay Belediyesi binası giriş kapısına asılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar sınava giriş yerlerini Karatay Belediyesi Personel ve Eğitim Müdürlüğünün (0332) 350 13 13 -205 numaralı telefonundan öğrenebileceklerdir. Adaylar sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) ile birlikte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi özel kimlik, yumuşak kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

3 - Sınav Konuları

a) Komposizyon

Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konularda yapılır.

b) Hukuk

Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku ve Mahalli İdareler Hukuku.

c) İktisat

d) Maliye

e) Muhasebe

f) Yabancı Dil

4 - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

Karatay Belediyesi Personel ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) KPSS 10-11 Temmuz 2004 veya 2-3 Temmuz 2005 dönemi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (aslı gösterilmek kaydıyla Personel ve Eğitim Müdürlüğünce de onaylanabilir.)

b) 4,5x6 boyutunda son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet renkli fotoğraf,

c) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden yahut belgelerin verildiği okullardan onaylı sureti (belgelerin fotokopisi kabul edilmeyecektir.)

Adayların yukarıdaki belgelerle birlikte 21-31 Ekim 2005 (saat: 9.30-17.00) tarihleri arasında Karatay Belediye Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Civar Mahallesi Aslanlıkışla Caddesi Mevlana Gülbahçe doğusu Karatay KONYA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınavı kazanıp sözlü sınava çağrılacak adayların, sözlü sınav tarihinden önce, Personel ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatla aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekmektedir.

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

b) Sağlam ve her türlü iklim ile yaya ve taşıtla yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı sureti,

c) Askerlik durumunu belirten belgenin aslı veya onaylı sureti,

d) 4,5x6 boyutunda yeni çekilmiş altı adet renkli fotoğraf,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısı ile CV.

5 - Sınav Şekli, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Yazılı sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.

Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.

Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.

Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Sınav esnasında kopya girişiminde bulunanlar sınavdan çıkartılır ve bir daha giriş sınavına alınmazlar.

Sınav önceden belirlenmiş saatte bitirilir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60?dan az olmamak üzere ortalama 75 puan almak gerekir.

Yazılı sınav sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.