Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı?nca, 19 - 20 Kasım 2005 (iki gün) tarihlerinde Ankara?da, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı açılacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgeler ile birlikte 28 Ekim 2005 günü akşamına kadar başvuruda bulunmak gerekmektedir.

İlan Giriş : 10 Ekim 2005 00:36, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı?nca, 19 - 20 Kasım 2005 (iki gün) tarihlerinde Ankara?da, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı açılacaktır.

I ? SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

a) ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004 ve 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2004 KPSS ve 2005 KPSS-A Grubu) Puan No: KPSSP72 bölümünden 80 ve üzeri puan alanlar arasında olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

c) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

d) Yazılı Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

e) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri Kurula vermiş bulunmak,

h) Daha önce Mali Suçlan Araştırma Uzman Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak.

II ? SINAV BAŞVURUSU :

Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgeler ile birlikte 28 Ekim 2005 günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Dikmen Cad. Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, sınava başvuru için dolduracakları başvuru belgesini yukarıda yazılı adresten temin edebilecekleri gibi, www.masak.gov.tr adresinden de temin edebilirler.

III ? SINAV GİRİŞ BELGESİ :

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı?nca, sınav tarihini ve yerini belirten fotoğraflı ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınav giriş belgeleri adayların haberleşme adreslerine posta (taahhütlü) ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

IV ? SINAV KONULARI :

1 - İktisat Grubu

? Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslararası İktisat

? İşletme İktisadı

? Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

2 - Maliye Grubu

? Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe ve Borçlanma)

? Maliye Politikası

3 - Hukuk Grubu

? Hukukun Temel İlkeleri

? İdare Hukuku (Genel Hükümler - İdari Yargı)

? Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri hariç)

? Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

? Ticaret Hukuku (Ticari İşletme - Şirketler-Kıymetli Evrak)

? Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

? İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

4 - Muhasebe Grubu

? Genel Muhasebe

5 - Yabancı Dil

? İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri.

V ? DEĞERLENDİRME :

Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınavda başarılı olmak için; konu grupları itibariyle her bir sınavdan en az 50 puan; bunların ortalamasının en az 60 puan olması gerekir.

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgileri ile zeka ve anlayışı, ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

İlan olunur.