Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Devlet Personel Başkanlığı toplam ll adet kadroya "Devlet Personel Uzman Yardımcısı" atanacaktır. Başvurular, 24 Ekim 2005 - 7 Kasım 2005 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No : 41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Detay için başlığa tıklayınız.

İlan Giriş : 04 Ekim 2005 00:26, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

SINAV TARİHİ : 3 - 4 Aralık 2005 Cumartesi ve Pazar günleri

SINAV YERİ : Ankara

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI :

Genel İdari Hizmetleri Sınıfına (GİH) dahil 8 inci dereceden (6) ve 9 uncu dereceden (5) olmak üzere toplam (ll) adet "Devlet Personel Uzman Yardımcısı" kadrosuna atama yapılabilecektir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakülteleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve İşletme bölümlerinin birinden veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurtiçi veya yurtdışındaki 4 yıl süreli Fakülte veya Yüksekokullardan mezun olmak,

c) 3/l2/2005 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (3/l2/l975 ve daha sonraki doğumlular),

d) Ö.S.Y.M. tarafından l0-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS) veya 2-3 Temmuz 2005 tarihinde yapılan 2005 Kamu Personeli Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik) Puan No: KPSSP47 bölümünden (GY : 0, l GK :0,l HU 0,2 İK : 0,2 KY : 0,2 MA: 0,l YD: 0,l Test Ağırlıklı Ortalamasından) 85 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 55 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 55 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 55 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

e) Devlet Personel Uzman Yardımcılığı sınavında iki kez başarısız olmamak,

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAVA BAŞVURU : Başvurular, 24 Ekim 2005 - 7 Kasım 2005 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No : 41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

a) İş Talep Formu (24/l0/2005 tarihinden itibaren Başkanlıktan veya Internet aracılığıyla www.basbakanlik-dpb.gov.tr adresinden temin edilecektir. Ayrıca 03l2 4l8 83 07 nolu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.),

b) Mezun olunan Yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Mezun olunması gereken fakültelere denk sayılan fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

c) KPSS Sınav Sonuç belgesinin onaylı örneği,

d) Nüfus Cüzdanının onaylı örneği,

e) Son altı ay içinde çekilen (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).


SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava giriş belgeleri 28 Kasım 2005-02 Aralık 2005 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından alınacaktır. Adaylar sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yada sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir. kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


SINAV KONULARI:

1 - Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

II - Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi, Türk Vergi Hukuku,

III - Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

IV - Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

V - Matematik,

VI- Yabancı Dil :İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda I, II, III, IV ve V inci konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 , üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Adayların yabancı dilden 100 üzerinden en az 50 puan almaları zorunlu olup, bu puan ortalamaya dahil edilmeyip puanların eşitliği halinde tercih sebebi olarak kullanılacaktır. Yazılı sınav sonuçları Başkanlıkta liste halinde uygun yerlere asılarak ve internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adayların adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra belirlenecek tarihlerde Ankara' da sözlü sınava tabi tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sözlü sınavdan önce verilmesi gereken belgeler ile sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

Sözlü sınavda da başarılı bulunanların yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak giriş sınavı notu belirlenir. Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan asıl ve yedek olarak sınavı kazananlara ilişkin liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve internet adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adayların atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir.

İlan olunur