Danıştay Başkanlığı Teknisyen Alım İlanı

İlan Giriş : 12 Kasım 2012 13:53, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Danıştay Başkanlığı Teknisyen Alım İlanı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

Danıştay Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4/A maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu?nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2012 KPSS (B) Grubu (KPSSP94) puanı ve sözlü sınavı sonucuna göre 9. dereceli 2 ve 10. dereceli 2 olmak üzere 4 Teknisyen (Elektrik) ve 10. dereceli 4 Teknisyen (Makine) kadrolarına atanmak üzere toplam 8 personel alınacaktır.

Başvurular, 20/11/2012 Salı günü saat 08:30 da başlayacak olup, 27/11/2012 Salı günü saat 17:30 da sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b-) Sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-) 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre ortaöğretim mezunları için

KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a-) Makine Teknisyeni için; ortaöğretim kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Istma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarının birinden mezun olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak,

b-) Elektrik Teknisyeni için; ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanlarından mezun olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre Elektrik Tesisatçılığı dalında ustalık belgesine sahip olmak,

c-) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak,

d-) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur:

a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı?nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.),

b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu),

c-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP94 türü puanı içeren bilgisayar çıktısı),

d-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

e-) 3308 sayılı Kanuna göre Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık dalında ustalık belgesi (Makine Teknisyeni için),

f-) 3308 sayılı Kanuna göre Elektrik Tesisatçılığı dalında ustalık belgesi (Elektrik Teknisyeni için).

3. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru 20/11/2012 Salı günü saat 08:30 da başlayacak olup 27/11/2012 Salı günü saat 17:30 da sona erecektir.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı?nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

4. SÖZLÜ SINAVI, NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE ATANMA

a-) Sözlü Sınavı;

Sözlü sınavı; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği?nin 12. maddesi uyarınca yapılacaktır. Sözlü sınavına, başvuran adaylar arasından merkezi sınavda alınan puanlar esas alınmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b-) Nihai başarı listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği?nin ?Değerlendirme? başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %60?ı ve sözlü sınav puanının %40?ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama
sonucuna göre belirlenecektir.

Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c-) Atanma;

1-) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka okuyunuz !

AÇIKLAMALAR

Başvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, kendinizle ilgili alanları eksiksiz olarak doldurunuz.

1-) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

2-) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde, seçme kutuları (X) koymak suretiyle doldurulacaktır.

3-) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.

4-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar kazanmış dahi olsalar göreve başlatılmayacak olup, göreve başlatılanların atamaları iptal edilerek haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru Formu için Tıklayınız