Danıştay Başkanlığına Garson Alım İlanı

İlan Giriş : 07 Kasım 2012 17:38, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Danıştay Başkanlığına Garson Alım İlanı
T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

Danıştay Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4/A maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu?nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2012 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve sözlü sınavı sonucuna göre 12. dereceli 8 Garson kadrosuna personel alınacaktır.

Başvurular, 12/11/2012 Pazartesi günü saat 08:30 da başlayacak olup, 19/11/2012 Pazartesi günü saat 17:30 da sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b-) Sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a-) Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden (mutfak bölümü hariç) mezun olmak

b-) Lise ve dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek, (Bu şartları taşıdıklarını belgeleyenlerin bu sürelere ilişkin sigorta kayıtlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.)

c-) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur:

a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı?nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.),

b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu),

c-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren bilgisayar çıktısı),

d-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

e-) Garson bonservisi, ustalık veya kalfalık belgesi, garsonluk mesleğinde iki yıl çalıştığını belirten belge (Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmayanlardan istenilecektir.)

3. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru 12/11/2012 Pazartesi günü saat 08:30 da başlayacak olup 19/11/2012 Pazartesi günü saat 17:30 da sona erecektir.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı?nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.

c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

4. SÖZLÜ SINAVI, NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE ATANMA

a-) Sözlü Sınavı;

Sözlü sınavı; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği?nin 12. maddesi uyarınca yapılacaktır.

Sözlü sınavına, başvuran adaylar arasından merkezi sınavda alınan puanlar esas alınmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b-) Nihai başarı listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği?nin ?Değerlendirme? başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %60?ı ve sözlü sınav puanının %40?ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c-) Atanma;

1-) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.