İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak onbeş (15) adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılacaktır. Başvurular için aşağıdaki belgelerle, 3-13 Ekim 2005 tarihleri (saat 9.30-17.00) arasında başvurulması gerekmektedir.

İlan Giriş : 26 Eylül 2005 00:28, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere onbeş (15) adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 16-17 Kasım 2005 tarihlerinde Giriş Sınavı yapılacaktır.

1 ? GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2004 ve 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP:95 puan türünden 85 ve üzerinde, 2:3 Temmuz 2005 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP:97 puan türünden 85 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Başbakanlık Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

3- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

4- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

5- Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8- Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 ? BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular için aşağıdaki belgelerle, 3-13 Ekim 2005 tarihleri (saat 9.30-17.00) arasında Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

a) http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak iş Talep Formu,

b) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS Sonuç Belgesi

3 ? SINAVA GİRİŞ

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 14 Ekim 2005 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri 17 -26 Ekim 2005 tarihleri (saat 9.30- 17.00) arasında Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine Sınava Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi),

2- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi (http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden temin edilebilecektir),

3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

4- Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

5- Nüfus Cüzdanı Sureti ve ikametgah Belgesi.

Giriş Sınavında başarılı olan adaylar, atama yapılmadan önce görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporunu da teslim edeceklerdir.

4 ? SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, adayların; aşağıda belirtilen sınav konuları ve Başbakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

A) Hukuk Grubu

a) Anayasa Hukuku ve T.C.Anayasası,

b) Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku),

c) İdare Hukuku,

d) İdari Yargı,

e) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

B) İktisat Grubu

a) Mikro İktisat,

b) Makro İktisat,

c) Uluslararası İktisat,

d) Türkiye Ekonomisi

C) Maliye Grubu

a) Kamu Maliyesi,

b) Maliye Politikası,

c) Bütçe

D) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu

a) Siyaset Bilimi,

b) Siyasi Tarih,

c) Türk Dış Politikası

E) İşletme Grubu

a) İşletme Temel Kavramlar

b) İşletme Yönetimi

c) Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

5 ? SINAV YERİ VE TARİHİ

Giriş Sınavı 16-17 Kasım 2005 tarihlerinde Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 16 Kasım 2005 tarihinde saat 10.00'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

6 ? SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyon üyelerinin her birinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5'inden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Giriş sınavını kazananların listesi (asil ve yedek) sözlü sınavını takip eden yedi gün içerisinde Kurumda ve web sitesinde (www.basbakanlik.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan olunur.