Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

ÖSYM tarafından 02-03 Temmuz 2005 VEYA 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP40 Bölümünde kazanan adaylar sıralamasında ilk 300 aday içerisinde bulunlar arasından müfettiş yardımcısı alınacaktır. Başvuruların, 01 Aralık 2005 tarihine kadar Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 22 Eylül 2005 00:30, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

SINAV TARİHİ : 10-11 Aralık 2005 (Cumartesi-Pazar)

SINAV YERİ : ANKARA

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1- ÖSYM tarafından 02-03 Temmuz 2005 VEYA 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP40 Bölümünde kazanan adaylar sıralamasında ilk 300 aday içerisinde bulunmak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,
Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (Ocak 2005) 30 yaşını doldurmamış bulunmak,
En az 4 yıllık Lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim

kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya sağlık durumu açısından elverişli olmak,
Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
Maliye Müfettişliği karakter ve niteliklerine haiz bulunmak, (Bu husus Maliye Teftiş Kurulunca zamanında
yapılacak idari araştırma ve soruşturma ile saptanır),

Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri Kurula vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU:
Başvurular, 01 Aralık 2005 tarihine kadar Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, A Blok Zemin Kat Dikmen Yolu Üzeri/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Başvuru sırasında eklenecek belgeler "Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi" nde belirtilecektir.)

"Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi" yukarıda belirtilen adresten veya Maliye Teftiş Kurulu İstanbul Grubu Necatibey Cd. 1. Maliye Binası 1.Kat Karaköy/İSTANBUL ile İzmir Grubu 1377 Sk. Kültür İşhanı Kat:1 Alsancak /İZMİR adreslerinden bizzat veya posta ile istenilmek, ya da Internet aracılığı ile www.maliye.gov.tr. adresinden indirilmek suretiyle temin edilebilecektir. (Ayrıntılı bilgi için 0312 415 11 30 no lu telefona başvuruda bulunulabilir.)

SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Sınava girebileceklere, Teftiş Kurulu Başkanlığınca diğer bilgilerin yanında sınav yeri ve saatinin de yer alacağı "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi bulundurulacaktır.

SINAV KONULARI:
1-Maliye:
(Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Devlet Borçları, Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları, Bütçe, Uluslararası Maliye)

2- İktisat:
(Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para, Banka, Konjonktür, Milli Gelir ve Büyüme Teorileri, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar, İşletme İktisadı ve Fiyat Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisi)

3- Hukuk:
[Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk, (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukukunun Genel Esasları, Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hariç)]

4- Muhasebe:
[Genel Muhasebe, İşletme Finansmanı (Mali Analiz ve Revizyon), Ticari Hesap]

DEĞERLENDİRME:

Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarı için her dersten (Maliye, İktisat, Hukuk, Muhasebe) 10 üzerinden en aşağı 5 numara alınması ve bütün derslerden alınacak not ortalamasının (6,6) dan aşağı olmaması gerekir.

İlan olunur.