Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 200 adet "Vergi Denetmen Yardımcılığı" kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Başvuruların 17/10/2005 - 28/10/2005 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 10. Kat İlkadım Cad. Dikmen/ANKARA adresine yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 21 Eylül 2005 00:28, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı

VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

SINAV TARİHİ : 17 Aralık 2005

SINAV YERİ : ANKARA

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Vergi Denetmen Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı; 8 inci dereceden 100 adet, 9 uncu dereceden 100 adet olmak üzere toplam 200 adettir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

l - ÖSYM tarafından l5 - l6 Kasım 2003 ve 10 - 11 Temmuz 2004 ve 2 - 3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP 49 bölümünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 1000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 1000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 1000?inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3 - Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

4 - Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

5 - Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6 - Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7 - Daha önce Vergi Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

8 - Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 17/10/2005 - 28/10/2005 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 10. Kat İlkadım Cad. Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

l - İş Talep Formu (Sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://www.gelirler.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. (Ayrıntı için 0312 415 33 34-35-36 No.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)

2 - KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği

3 - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedini forma yapıştırınız.)

5 - Nüfus Cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği

6 - Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği

7 - Yabancı okullar için denklik belgesi

8 - Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi aslı

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tesbitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI

I - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

II - Hukuk Grubu

? İdare Hukuku (Genel Hükümler-idari Yargı)

? Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

? Borçlar Hukuku

? Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler, Kıymetli Evrak)

? Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

III - İktisat Grubu

? Makro iktisat

? Mikro iktisat

? Uluslararası iktisat

? İşletme iktisadı

? Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve Kuruluşlar

IV - Maliye Grubu

? Maliye Politikası

? Kamu Maliyesi

? Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

V - Muhasebe Grubu

? Genel Muhasebe

? Maliyet Muhasebesi

? Şirketler Muhasebesi

YAZıLI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

GİRİŞ SINAVI NOTU

Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Bakanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gelirler.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve Atamaları için istenilen belgeler bildirilir.

ilan olunur.

(*) Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınacak izinler çerçevesinde değişiklik olabilir.